Autoři

Série

Vláda pekel

od
Hassel, Sven
 • Druhá světová válka se chýlí ke konci, německá vojska se musela z ruských plání stáhnout do Polska. Jejich velení vidí, že celkové porážce nelze zabránit, že ani rozkaz bojovat do posledního muže postupující ruskou armádu nezastaví. A tak se zoufalá armáda mstí vražděním a vypalováním celých měst. Kárné tankové oddíly jsou převeleny z tábora, kde jsou vězni z celého Německa přecvičováni na vojáky, do válečné vřavy Polska. Při jedné z akcí Dědkův oddíl zůstává odříznut a teprve po mnoha bitkách a útrapách se dostává za své linie, aby ustoupil do Varšavy. Zde je svědkem těch nejstrašnějších masakrů civilního obyvatelstva, které ukončí až německá kapitulace.

 • Žádný z mužů páté roty nijak netoužil stát se dozorcem

  v Sennelageru. Jenže co záleží na tom, co by si nějaký

  voják přál nebo nepřál? Voják je stroj. Není tu pro nic jiného,

  než aby vykonával rozkazy. Stačí, aby jednou jedenkrát

  škobrtl a bez prodlení je převelen k nechvalně

  známému kárnému praporu s číslem 999, který slouží jako

  všeobecné odkladiště veškerých provinilců.

  Příkladů je bezpočet. Vezměme si třeba tankového velitele,

  jenž odmítl uposlechnout rozkazu a vypálit vesnici

  i se všemi jejími obyvateli – vojenský soud, odebrání

  hodnosti, Germersheim, 999… Události následovaly

  v tomto pořadí stejně rychle jako nevyhnutelně.

  Nebo jinde, vezměme si SS obersturmführera, který se

  otevřeně postavil proti svému převelení k bezpečnostním

  složkám – vojenský soud, odebrání hodnosti, Torgau,

  999…

  Všechny případy v sobě nesou tutéž děsivou monotónnost.

  Jednou zaběhlá šablona už se nedala změnit,

  ačkoli po čase začaly řady kárných praporů houstnout

  nejen neukázněnými vojáky, ale také rozličnými kriminálníky.

  Oddíl I, paragraf 1 Německého vojenského řádu praví:

  „Vojenská služba je služba čestná…“

  A paragraf 13 dále: „Žádná osoba, odsouzená k trestu

  odnětí svobody na dobu delší pěti měsíců, není způsobilá

  k vojenské službě, a je proto automaticky vyloučena

  ze služeb u armádních sil pozemních, námořních

  i leteckých…“

  Jenže paragraf 36 k tomu dodává: „Za výjimečných

  okolností lze od paragrafu 13 upustit a muže odsouzené

  k trestu odnětí svobody delšímu pěti měsíců je možno zařadit

  do armády, jedině však pod podmínkou, že budou

  sloužit ve speciálních kárných útvarech. Třídy nejtěžších

  provinilců nechť jsou pak odveleny k útvarům zaměřeným

  na likvidaci min a do pohřebních jednotek; tedy

  k takovým útvarům, které nedisponují žádnými střelnými

  zbraněmi. Po šesti měsících uspokojivých služeb mohou

  být tito muži převeleni k praporu 999 v Sennelageru společně

  s vojáky, kteří se dopustili nějakých přestupků na

  bojovém poli. Poddůstojníci musí v době války strávit

  nejprve minimálně dvanáct měsíců v aktivní službě na

  frontové linii; v době míru pak deset let. Všechny důstojníky

  i poddůstojníky je třeba tvrdě postihovat v každém

  případě, kdy projeví nepřiměřenou shovívavost ke svým

  podřízeným. Každý branec, jenž se prokáže jako schopný

  podrobit se bez námitek tvrdé kázni a je způsobilý

  k vojenské službě, může být z kárného útvaru převelen

  k obyčejnému armádnímu pluku a má nárok na jakékoli

  běžné povýšení. Před schválením takového převelení je

  nicméně třeba, aby daný muž byl nejméně při čtyřech

  různých příležitostech navržen za své zásluhy na bojovém

  poli na udělení vyznamenání.“

  Číslo 999 (nebo tři devítky, jak se také říkalo) byl vlastně

  vtip. Nebo to alespoň bylo jako vtip míněno. Je však třeba

  přiznat, že nejvyšší velení na tom zprvu nic humorného

  neshledávalo, protože čísla přes devět set byla odjakživa

  rezervována pro speciální bojové pluky. Teprve pak jim někdo

  laskavě vysvětlil, že tři devítky jsou telefonní číslo

  Scotland Yardu v Londýně. A co mohlo přijít nacistickému

  mozku trefnější a zábavnější než opatřit tímtéž číslem pra-

  por sestávající ze samých kriminálníků? Nejvyššímu velení

  probleskl tváří nepatrný byrokratický úsměšek a povýšeně

  přikývlo na souhlas. Ať je tím číslem tedy devět-devět-devět;

  a aby se povedený žert ještě vylepšil, proč před ty tři

  devítky nevložit navíc velké V přeškrtnuté silnou červenou

  linkou? Ve významu: Vyřazení. Odrovnaní. Neschopní…

  Což se pochopitelně dalo vztáhnout jak na Scotland Yard,

  tak na prapor samotný. V tom byl právě ten vtip. Ať tak či

  onak, člověk se z toho mohl skutečně potrhat smíchy. Protože

  po pravdě řečeno, ty bastardy, kteří u praporu 999

  sloužili, byste sotva nazvali horními deseti tisíci. Zloději,

  hrdlořezové i drobní kriminálníci; zrádci, podvodníci

  a náboženští maniaci; to nejspodnější bahno společnosti,

  vhodné jedině k odsouzení na smrt.

  Jenže my, kteří jsme potili krev na frontové linii, jsme

  se na to tak nedívali. Nemohli jsme si to dovolit. Ať vévoda

  nebo popelář, světec nebo nejhorší lump, nás spíš

  zajímalo, jestli se s vámi dotyčný v době nouze rozdělí

  o poslední cigáro. K čertu s tím, co dělal člověk dřív:

  nám záleželo jedině na tom, co dělá nyní, právě tady

  a teď. V armádě nemůžete bez druhých přežít. V armádě

  se žije podle hesla ,všichni za jednoho‘, a zákon nezištného

  přátelství dominuje nade vším ostatním.

   

  TÁBOR V SENNELAGERU

   

  ZASTARALÁ lokomotiva pomalu supěla po trati, ve vleku

  řadu skřípajících nákladních vagonů.

  Jakmile začala nečekaně brzdit, všichni cestující, kteří

  tu postávali na nástupišti, k ní překvapeně vzhlédli.

  V jednom z vagonů mohl člověk spatřit skupinku ozbrojených

  dozorců, ověšených takovým arzenálem, že by

  jím dokázali zlikvidovat celý pluk.

  Také my jsme seděli na nástupišti; hráli jsme oko

  s několika francouzskými a britskými válečnými zajatci.

  Porta s jedním skotským seržantem nás ostatní doslova

  zruinovali a Drobeček s Gregorem Martinem se celou

  poslední hodinu drželi ve hře jen na dluh, a to ještě velmi

  pochybný. Seržant byl už vlastníkem čtyř jejich dlužních

  úpisů.

  Zrovna jsme rozdávali karty k další hře, když mezi

  nás svým nevybíravým způsobem vpadl nadporučík

  Löwe, velitel naší roty.

  „Zvedejte se, mládenci! No tak, trochu života do toho

  umírání! Je čas vyrazit!“

  Porta znechuceně odhodil karty.

  „To je vážně skvělý,“ podotkl hořce. „Fakt skvělý, no

  ne? Jakmile se člověk konečně zabere do nějaký trochu

  slušný partičky, hned musí přijít nějakej pitomec, aby ho

  znova nahnal do války. Už je mi z toho všeho vážně na

  blití.“

  Löwe okamžitě zvedl prudkým gestem ruku a namířil

  na Portu prstem.

  „Varuju vás,“ prohlásil. „Ještě jednou si takhle pustíte

  pusu na špacír a…“

  „Pane!“ Porta hbitě vyskočil na nohy a zasalutoval.

  Nikdy si neodpustil mít poslední slovo. Dokázal by uhádat

  snad i samotného führera. „Pane,“ odvětil dychtivě,

  „dovolte mi vás ujistit, že pokud vám zvuk mojeho hlasu

  nějak vadí, bude mi jedině potěšením zůstat v budoucnu

  zticha tak dlouho, dokud mě sám neoslovíte.“

  Löwe na to jen podrážděně mlaskl jazykem, načež nás

  moudře bez jediného slova opustil. Dědek se s bolestným

  hekáním zvedl na nohy a odkopl obrácený kbelík,

  na němž až dosud seděl. Posadil si na hlavu svou čapku

  a připjal opasek s těžkým armádním revolverem

  v pouzdře.

  „Druhá četo, připravit se k odchodu!“

  Neochotně jsme se tedy zvedli i my ostatní. S odporem

  jsme přitom pokukovali po čekající lokomotivě

  s nevábně vyhlížející řadou nákladních vagonů. Proč

  sakra nepřítel nemohl tu ohavnou věc zničit při bombardování?

  Váleční zajatci, kteří se dosud pohodlně rozvalovali

  po zemi, nás provázeli zářivými úsměvy.

  „Vlast vás volá, vojáci!“ Skotský seržant vyndal z úst

  zpola vykouřenou cigaretu a sevřel její filtr mezi palcem

  a ukazovákem. „Nezapomenu na vás,“ ujistil nás. Na

  rozloučenou zamával Drobečkovými dlužními úpisy.

  „Až se vrátíte, s radostí vás tu zas uvítám.“

  „Víš ty co?“ obrátil se na něj bez jakékoli zloby Drobeček.

  „Měli jsme to s váma všema tehdy u Dunkerque

  skoncovat jednou provždy.“

  Seržant přátelsky pokrčil rameny.

  „Neměj strach, kamaráde. Však budete mít ještě

  spoustu příležitostí… Až se dostanu do nebe, hned vám

  tam taky rezervuju místo. Budeme pokračovat ve hře

  tam, kde jsme přestali, platí?“

  „Tak v nebi asi těžko,“ namítl Drobeček. „To se mi

  zdá zatraceně nepravděpodobný!“ Pak ukázal palcem

  přímo k zemi. „Co se mě týče, já mám namířeno tam do-

  lů, brácho! Ty si běž, kam chceš, ale mě ke starýmu svatýmu

  Petrovi a tý jeho bandě podělanejch andělů nikdo

  nedostane!“

  Seržant se na to jen usmál a zastrčil si dlužní úpisy do

  kapsy. Potom vytáhl Železný kříž, který na Drobečkovi

  vyhrál, a začal ho zamyšleně leštit o košili.

  „Jen počkejte, až se sem dostanou amíci! S tímhle

  udělám slušnej kšeft…“

  Pozvedl si Kříž obdivně před oči, plný blažených

  představ, za jakou cenu ho jednou prodá. Američané byli

  svou sháňkou po válečných suvenýrech známí. Všude

  kolem už se živě šmelilo se zakrvavenými obvazy a propocenými

  cáry uniforem. Porta měl podobných děsivých

  památek celou jednu velkou bednu a teď jen vyčkával na

  chvíli, kdy budou ceny na trhu nejatraktivnější. Bylo to

  sice nechutné handlování, ale přinejmenším předznamenávalo

  začátek konce války.

  Lokomotiva sebou naposled trhla, aby ještě o kus

  popojela, ale proud otevřených vagonů se se skřípotem

  hned zase zastavil a my se rozmrzele a naštvaně sunuli

  v dešti po nástupišti. Pršelo bez přestání už čtyři dny,

  takže jsme se s tím za tu dobu stačili nadobro smířit.

  Jen jsme si vyhrnuli límce kabátů, vrazili si ruce do kapes

  a s nahrbenými rameny zůstali stát ve vlhkém tichu.

  Nedávno jsme vyfasovali nové uniformy, z nichž

  se dosud šířil odpuzující zápach naftalínu. Za pěkného

  počasí by nás bylo cítit na kilometr daleko a v uzavřených

  ubikacích jsme se málem zadusili. Naštěstí onen

  zápach odpuzoval stejně jako nás i vši, takže od nás

  houfně dezertovaly k nic netušícím válečným zajatcům.

  Byli jsme tedy alespoň ušetřeni námahy neustále

  vyndavat ruku z kapsy, abychom se poškrábali na rozličných

  částech těla………………………………………….

 • Autor: Hassel, Sven
  Překladatel: Petrů, David
  Název: Vláda pekel
  Původní název: Reign of Hell
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-390-8
  Vazba: brožovaná
  Formát:120.00 x 195.00 mm
  Počet stran: 304
  Vydání: 2.
  Datum vydání: 27.4.2011
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.