Autoři

Série

V područí lásky

od
Laurens, Stephanie
 • Záhadný vůdce Klubu Bastion Royce Varisey, vévoda z Wolverstone, čelil při dlouholeté službě vlasti mnoha nebezpečím. Nyní však nastala doba, kdy musí učinit zadost své povinnosti plynoucí z jeho vznešeného titulu, a oženit se. Avšak dámy velkého světa jej nudí. Daleko svůdnější je svéhlavá a rezervovaná kastelánka jeho zámku Minerva Chestertonová. Pod klidným povrchem doutná smyslnost, která by mohla naplnit jeho dny štěstím a noci potěšením. Je rozhodnut ji získat, ovládnout každý kousek jejího těla i srdce.

 •  

  Kapitola 1

  Září 1816

  Coquetdale

  Northumbrie

   

  Takhle to být nemělo.

  Royce Henry Varisey, desátý vévoda z Wolverstonu,

  seděl zachumlaný v zimníku na kozlíku svého

  skvěle odpruženého dvoukolového kočáru a hnal se

  po hlavní silnici z Londýna. Stočil poslední dva z postupně

  najímaných poštovních koní na vedlejší cestu

  směrem k Sharpertonu a Harbottlu. Zvlněné předhůří

  Cheviotských vrchů ho objalo jako matčina náruč.

  Nedaleko vesnice Alwinton za Harbottlem ležel hrad

  Wolverstone, domov jeho dětství a nedávno zděděné

  rodinné sídlo.

  Jeden kůň klopýtl. Royce ho zadržel, počkal, až pár

  vykročí stejným krokem, a znovu ho pobídl. Koně

  ochabovali. Jeho vlastní dvojice ušlechtilých vraníků

  ho v pondělí donesla až do St. Neotsu. Od té doby

  střídal koně zhruba každých padesát mil.

  Nyní, ve středu ráno, už nechal Londýn daleko za

  sebou. Po šestnácti letech znovu vstupoval na domácí

  půdu, na území svých předků. Za zády mu ležela ves

  Rothbury a její temné lesy, vpředu pak zvlněné, většinou

  holé okraje Cheviotských vrchů, tu a tam poseté

  stádečkem ovcí. Za nimi se pak táhly ještě pustší kopce,

  které tvořily hranici se Skotskem.

  Ty hory a ta hranice se významně podepsaly na

  rozvoji vévodství. Hrad Wolverstone byl vybudován

  po dobytí Anglie v roce 1066 coby sídlo hraničního

  pána a měl sloužit k ochraně Anglie před drancováním

  nájezdníků ze Skotska. Jeho vévodové, známí coby

  Vlci ze severu, se na svém panství po staletí těšili

  královským výsadám.

  Mnozí by tvrdili, že to vydrželo dodnes.

  Rozhodně zůstali tuze mocným rodem, který své

  bohatství rozmnožil díky zdatnosti na bitevních polích

  a udržel si ho díky přesvědčení panovníků, že

  tak mazané a politicky zdatné šlechtice je nejlépe

  nechat na pokoji. A tak dál střežili svěřené území,

  jako to dělali od té doby, kdy svou elegantně obutou

  normanskou nohou poprvé vkročili na anglickou

  půdu.

  Royce studoval krajinu pohledem, zostřeným dlouhou

  nepřítomností. Připomínal si svůj původ a znovu

  uvažoval, jestli se na té roztržce mezi ním a otcem podepsala

  tradiční tvrdohlavost hraničních pánů – ta

  dávno vybojovaná nezávislost, uznávaná zvyklostí

  a zaručená královským výnosem, později úředně zrušená,

  ale ve skutečnosti nikdy neodebraná a rozhodně

  dobrovolně neodevzdaná.

  Otec patřil do staré školy lordů stejně jako většina

  jeho vrstevníků. Podle jejich přesvědčení byla oddanost

  zemi nebo panovníkovi zbožím, které se dalo

  směňovat a kupovat a za které měla země i koruna

  platit příslušnou cenu. Ba co víc, pro vévody a hrabata

  otcova ražení měla „země“ dvojznačný význam;

  hleděli si především svého území, kterému vládli téměř

  neomezeně, kdežto celá země pro ně představovala

  jen cosi neurčitého a vzdáleného, co nechovali

  ve zvláštní úctě.

  Royce sice připouštěl, že odpřísáhnutá poslušnost

  současné monarchii – bláznivému králi Jiřímu a jeho

  zhýralému synovi, princi regentovi – není zvlášť lákavá

  záležitost, vsadil ale na odpřísáhnutou věrnost

  a službu své zemi – Anglii.

  Coby jedinému synovi mocné vévodské rodiny mu

  byla na základě letité tradice bitevní pole odepřena,

  ale když v citlivém věku dvaadvaceti let dostal nabídku

  vybudovat síť anglických zvědů na cizí půdě,

  nadšeně se po té šanci vrhl. Nejenže tak mohl přispět

  k Napoleonově porážce, ale díky rozsáhlým osobním

  a rodinným stykům a schopnosti přesvědčovat a velet

  pro něj byla ta pozice jako stvořená; od začátku mu

  seděla jako rukavička.

  Otec však tu nabídku chápal jako ostudu jménu

  i titulu, jako skvrnu na rodinném štítu. Jeho staromódní

  postoje vnímaly špionáž jako ostudnou záležitost,

  byť šlo o vyzvědačství v řadách vojenského

  nepřítele. Takový názor v tu dobu sdílelo mnoho

  starších aristokratů.

  Už to bylo dost zlé, ale když Royce odmítl poslechnout

  a rozhodl se to pověření přijmout, zorganizoval

  otec na syna útok. Veřejný útok v klubu White, večer,

  kdy tam bývalo vždycky hodně lidí.

  Otec, podporován přáteli, Roycea přede všemi

  odsoudil, hlasitě a nekompromisně ho ztrhal. Na závěr

  řeči triumfálně prohlásil, že pokud se Royce odmítne

  podrobit jeho nařízení a přijme nabízenou

  funkci, pak jako by on, devátý vévoda, žádného syna

  neměl.

  I v tom vzteku, který v něm útok vyvolal, Royce

  zaznamenal to „jako by“. Otec měl jediného manželského

  syna a formálně by ho nikdy nevydědil. Tou

  klatbou ho však vykázal z rodinného panství.

  Stál tváří v tvář rozezlenému vévodovi na karmínovém

  koberci snobského klubu, obklopený zástupy

  fascinovaných aristokratů, a pasivně čekal, až

  otec dokončí svou dobře nacvičenou řeč. Počkal,

  dokud se nerozhostilo napjaté ticho, dokud je neobklopilo

  a nezhoustlo, a pak pronesl ta tři slova: Jak

  si přejete.

  Obrátil se, vyšel z klubu a od toho dne přestal být

  synem svého otce. Od toho dne vystupoval coby Dalziel,

  pod jménem, které převzal z jedné málo známé

  větve matčiny rodiny. To se hodilo, vždyť právě děda

  z matčiny strany – nyní už mrtvý – mu vštípil přesvědčení,

  podle něhož chtěl žít. Zatímco Variseyové

  ovládali své hraniční území, Debraighové nebyli o nic

  méně mocní, jejich půda však ležela v srdci Anglie

  a oni sloužili králi a zemi – zvlášť té zemi – obětavě

  po staletí. Debraighové byli válečníci a státníci, pravá

  ruka nesčetných panovníků; povinnosti ke svému lidu

  sáli spolu s mateřským mlékem.

  Debraighové jejich rozpor odsoudili, ale Royceův

  postoj schvalovali. Znal však mechanismy moci,

  a proto se bránil jejich aktivní podpoře. Strýc, hrabě

  z Catershamu, mu psal a dotazoval se, zda nemůže

  nějak zasáhnout. Royce mu odpověděl zamítavě, stejně

  jako matce na podobný dotaz. Vedl boj jen s otcem

  a nemínil do něj zatahovat nikoho jiného.

  Bylo to jeho rozhodnutí a přidržel se ho celých následujících

  šestnáct let. Nikdo z nich nečekal, že porazit

  Napoleona potrvá tak dlouho.

  Ale trvalo.

  Během těch let verboval nejlepší muže své generace

  z vojska, splétal z nich síť tajných agentů a úspěšně

  je rozmisťoval po Napoleonových územích. O jejich

  úspěších se vyprávěly legendy; ti zasvěcení přisuzo-

  vali jeho síti zásluhy za záchranu nesčetných britských

  životů a přímý podíl na porážce Napoleona.

  Úspěch na tomto poli chutnal sladce. Avšak jakmile

  byl Napoleon na cestě na Svatou Helenu, rozpustil

  Royce svou posádku a propustil ji do civilního života.

  A k tomuto pondělku i on sám opustil bývalý život

  – Dalzielův život – a nechal ho za sebou.

  Nečekal, že získá nějaký titul kromě čestného markýze

  z Winchelsea. Nečekal, že hned získá vládu nad

  vévodstvím a nad vším, co zahrnuje.

  Nepočítal s tím, že by otec kdy ustoupil o nic víc,

  než ustoupil on sám. A jeho dlouhé vyhnanství ho odcizilo

  všem vévodským sídlům, pozemkům i lidem

  a zvlášť tomu místu, které pro něj znamenalo nejvíc

  – samotnému Wolverstonu. Ten hrad pro něj byl mnohem

  víc než jen domov. Kamenné zdi a cimbuří v sobě

  nesly nějaké kouzlo, které mu rezonovalo v krvi,

  v srdci i v duši. Jeho otec to věděl, vnímal to taky tak.

  Přes uplynulých šestnáct let cítil Royce známý svíravý

  pocit, který jen sílil, jak se koně hnali dál, s rachotem

  ujížděli Sharpertonem a blížili se k Wolverstonu.

  Trochu ho překvapovalo, že nehledě na všechny

  ty roky, na tu roztržku, na svůj nepoddajný temperament

  se tu pořád cítí… jako doma.

  Ten domov pro něj stále znamenal to, co vždycky.

  Pořád se ho dotýkal až na duši.

  Nečekal to, stejně jako netušil, že se bude vracet

  takhle – sám, ve chvatu, dokonce beze svého dlouholetého

  pacholka Henryho, dalšího vyděděnce z Wolverstonu,

  ani ten mu nedělal společnost během těch

  nekonečných mil.

  V pondělí, zatímco uklízel ze stolu poslední z Dalzielových

  spisů, plánoval svůj návrat do Wolverstonu.

  Představoval si, jak pojede z Londýna po klidných

  úsecích, dorazí na hrad čerstvý a odpočinutý… a uvidí,

  co bude dál.

  Maloval si, že možná – vážně jen možná – tu scénu

  doprovodí i otcova omluva. Čekal na to se zájmen,

  i když ne se zatajeným dechem.

  Ale teď už se to nikdy nedozví.

  Otec v neděli zemřel.

  Nechal tu jejich roztržku, divokou a hlubokou, jak

  bylo u Variseyů přirozené, nezahojenou. Nevyřešenou.

  Nepohřbenou.

  Nevěděl, jestli má proklínat otce nebo osud, že teď

  musí tu otevřenou ránu vypálit sám.

  Avšak účty s minulostí teď nebyly to nejnaléhavější,

  co měl na talíři. Převzít otěže rozlehlého vévodství

  po šestnácti letech nepřítomnosti si vyžádá veškerou

  pozornost, všechny schopnosti na úkor ostatního. On

  uspěje, v tom ohledu si nepřipouštěl žádné otázky ani

  možnosti. Ale jak dlouho to potrvá a co ho to bude

  stát – a jak to k čertu provede, to sám nevěděl.

  Takhle to být nemělo.

  Otec byl na šedesátníka zdravý a čilý. Nestonal;

  Royce byl přesvědčen, že kdyby ano, někdo by otcův

  zákaz porušil a dal mu vědět. Místo toho se dočkal

  nepříjemného překvapení.

  Představoval si, že se po návratu s otcem smíří, za

  nějakých podmínek nakonec uzavřou příměří. Pak

  začne osvěžovat své vědomosti o sídle, zaplňovat mezeru

  od té doby, kdy byl v jednadvaceti ve Wolverstonu

  naposled, do svých současných sedmatřiceti let.

  A místo toho otec zemřel a nechal ho, aby se chopil

  otěží sám, jen s tou propastí šestnácti let, která mu teď

  jako mlýnský kámen visela na krku…………………………..

 • Autor: Laurens, Stephanie
  Překladatel: Chodilová, Dana
  Název: V područí lásky
  Původní název: Mastered by Love
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-363-2
  Vazba: vázaná
  Formát:120.00 x 195.00 mm
  Počet stran: 464
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 24.11.2010
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.