Autoři

Série

Koruna osudu

od
Small, Bertrice
 • Uplynulo již sto let od doby, kdy Lara zachránila svět. Je sice stejně mladá a krásná jako tehdy, ale už ji opustilo mnoho přátel a její vliv odešel s těmi, kdo pamatovali její hrdinství. A její syn, hanebný Pán soumraku Kolgrim, cítí, že přichází jeho chvíle. Neodvažuje se Laře postavit zpříma, hledá své postranní cestičky a Lara se obává, že ani její nezměrná síla jí nebude nic platná. Ještě se však musí vyplnit dávné proroctví a než vše bude ztraceno, nalezne Lara podporu v moudrosti a lásce velkého Kaliqa, i u své nejmladší dcery Marziny, která se v okamžiku pravdy ukáže být hodnou své matky.

 • SVĚT HETAR

  Kniha 6

   

  PROLOG

  Zabil ji holýma rukama. Vlastně jen jednou rukou. Jeho

  dlouhé elegantní prsty se sevřely kolem jejího útlého bílého

  hrdla, tiskly, tiskly, až hrůza v jejích tmavých očích

  zmizela do nicoty. Zklamala ho. Napoprvé jí odpustil. I napodruhé.

  Ale když na něj přišla zběsilost třetího období páření

  a ona zase zklamala, pak už mu nezbývala jiná možnost.

  Její rozkošná temnota ho přitahovala, ale nebyla nic víc než

  úrodné pole, do kterého zasíval sémě, jež se mělo stát jeho

  synem. A až se dítě narodí, měl stejně v úmyslu ji zabít.

  Teď už aspoň nebude muset naslouchat projevům její pošetilé

  ctižádosti. Ani jejímu ponoukání, aby opustil Temnozemi

  a vydal se dobýt Hetar. Nikdy nechápala, že má-li být

  jeho dobývání úspěšné, musí být všichni trpěliví a přebudovat

  svou armádu. Mají čas, a tentokrát temnota překoná

  světlo. Ciarda se však nikdy nesmířila se skutečností, že

  ženy jsou určeny jen k rozkoši a k tomu, aby rodily děti.

  Chtěla se podílet na jeho konečném dobývání, pošetilé

  stvoření! Avšak neschopnost dát mu dědice znamenala její

  pád. Kdysi se domníval, že je ta pravá. Ona o tom byla přesvědčena.

  A jakmile její tělo ochablo v jeho sevření, osobně odnesl

  neživý trup z její ložnice do poloviny cesty přes most, vedoucí

  k jeho Domu žen. Naposled pohlédl na ostatky své nevlastní

  sestry a hodil je přes balustrádu do bezedné rokle. Pak se

  Kolgrim, Pán soumraku, vrátil do svého trůnního sálu a přivolal

  k sobě svého kancléře Alfrigga.

  „Ciarda už není,“ oznámil trpaslíkovi, když před ním Alfrigg

  stanul.

  „Nebyla to ta pravá,“ podotkl Alfrigg tiše. „Podíváš se nyní

  do Knihy pravidel, co tam stojí?“

  Kolgrim kývl. „Otevři ji,“ nařídil.

  Kancléř tedy přistoupil ke stojanu, na kterém ležela Kniha

  pravidel, uctivě ji otevřel. Pak odstoupil, aby se jeho mladý

  pán mohl podívat, co je psáno.

  Jakmile Kolgrim letmo přelétl slova v knize pohledem,

  přivolal gestem Alfrigga, aby se na ně také podíval. Jen velmi

  málo bylo těch, kteří uměli číst prastarou řeč, jíž byly

  stránky tak krásně popsány. Páni soumraku je četli instinktivně.

  Alfrigga naučil ten jazyk předchozí Pán soumraku,

  Kolgrimův otec, protože si vysloužil jako jediný jeho důvěru.

  Kniha pravidel byla magická. Ustavičně v ní přibývaly

  čisté stránky, na které byla psána slova neviditelnou rukou.

  Slova zaznamenávala panování minulých a současných Pánů

  soumraku. Dávala svému pánu rady a návrhy. Dnes tam stálo:

  Ta, která nebyla dobrá k ničemuž krom rozkoší, byla konečně

  zhubena, jak bylo správné a řádné. Nyní začíná čekání na Tu,

  která přivede na svět příštího Pána soumraku. Až bude čas,

  kniha ti poradí, která z dcer hetarského rodu Ahasferova má

  být vybrána. Pochází z Ully, v jejím temném životě vykvete

  potomek Jorunn a tvůj rod nikdy nevymře. Nyní pěstuj trpělivost,

  Kolgrime, synu Kola a Lary. Využij dobře tento čas,

  abys byl připraven.

  Alfrigg pohlédl na svého pána a kývl. „To je dobré,“ pochvaloval

  si. „Velmi dobré.“

  „Zplodil jsem se svými ženami nějaké dcery?“ zeptal se trpaslíka

  Kolgrim.

  „Několik,“ odpověděl kancléř.

  „Zabij je a zabij také jejich matky. Nechci, aby se nějaké

  plačící ženské snažily o pomstu nebo na mě plivaly kletby.

  A jestli jsou některé těhotné, zabij je taky. Využiji své magie,

  abych uzavřel dělohy těch zbývajících, a žádné nové ženy nepojmu.

  Nedopustím, aby mého syna ohrožovala nějaká sestra,

  jak se to stalo mému bratrovi a mně. Budu mít pouze jedno

  dítě, syna, od té, kterou osud určil jako mou družku.“

  „Výtečně, můj pane, výtečně!“ chválil ho Alfrigg. „Tvůj

  otec by na tebe byl velmi hrdý.“

  „Ale matka ne,“ zachechtal se Kolgrim. „To krásné, nemožné

  stvoření z oslnivého světla je jediná bytost, která mě

  dokáže porazit.“

  „Tentokrát tě neporazí,“ prohlásil Alfrigg s jistotou.

  „Jak si můžeš být tak jistý?“ chtěl vědět Kolgrim.

  Trpaslík potřásl prošedivělou hlavou. „Něco hluboko ve

  mně mi to říká, můj pane. Není to logické a nedokážu to vysvětlit.

  Ale tentokrát zvítězíš. Já to vím! Kromě toho jsi syn

  svého otce. Z Lary v tobě není nic.“

  Kolgrim se usmál vzácným, jemným úsměvem. „Mám její

  zlaté vlasy,“ zdůraznil. „Mohl jsem je začarovat, aby byly tak

  tmavé jako vlasy mého otce a bratra. Nicméně mě baví nechávat

  si je světlé. Připomíná mi to Laru.“

  „Proč by sis chtěl připomínat svou matku?“ zeptal se Alfrigg.

  „Není snad moudré, Alfriggu, znát svého nepřítele dřív,

  než na něj zaútočíš?“

  Trpaslík potřásl v úžasu hlavou. „Není v tobě sentiment,

  můj pane. Jsi moudrý nad svůj věk. Díky Krellovi, že tvůj

  bratr byl uvězněn, neboť kdyby nebyl, jsem přesvědčen, že

  vy dva byste spolu svedli boj o Temnozemi. Tam síly světla

  ve svém úsudku pochybily. Uvěřily, že uvězněním tvého bratra

  zastavily to, co je nevyhnutelné. Uvěřily, že ty a tvůj bratr

  budete spolu bojovat o korunu této země a tím nás pro nadcházející

  staletí oslabíte. Já vás ale ukryl každého na jiné

  místo, abych vám zajistil bezpečí. Nevěděl jsi nic o svém původu,

  můj pane, dokud ti to nepověděla Temnice Ciarda, tvá

  nevlastní sestra. Vůbec jsem neměl v úmyslu dopustit, abyste

  se ty a tvůj sourozenec navzájem znali. Ti, kdo byli vašimi

  pěstouny, neznali váš rodokmen. Hodlal jsem vybrat jednoho

  z vás, aby panoval, až dosáhnete dospělosti.“

  „Jenže Ciarda ti svou ctižádostí zhatila všechny plány,“

  připomněl Kolgrim.

  Alfrigg kývl. „Ano, zhatila, a chaos, který způsobila, mohl

  zapříčinit, že by Temnozemě zůstala po léta bez vůdce. Bylo

  to ale pošetilé stvoření.“

  „Koho bys byl vybral, kancléři?“ zeptal se mladý Pán soumraku

  bez okolků. V tmavých očích mu uličnicky zajiskřilo.

  Můj pane! To je ale otázka,“ uchechtl se Alfrigg. „Jakmile

  jsem vás oba poznal, byla už jen jedna možnost. Ty, Kolgrim,

  syn Kolův! Tvé dvojče bylo neotesaný, nevědomý surovec.

  Moc, víno, rozkoše, nic víc nevyhledával ani nechtěl. Právě

  proto se ho Temnice Ciarda snažila využít proti tobě, proti

  mně. Teď už je mrtvá. Tvůj bratr je uvězněn spolu s otcem

  a ty, můj pane, budeš nakonec triumfovat.“

  „Víš to jistě?“ otázal se Kolgrim. „Neboť pokud se mýlíš,

  Alfriggu, skolím tě dřív, než dovrším svůj osud, a nebudu váhat

  ani okamžik.“

  „To, co mě drží naživu, je můj instinkt, pane,“ podotkl trpaslík.

  „Nejsem trpělivý,“ postěžoval si Kolgrim.

  „Pak budeš muset svou trpělivost pěstovat, můj pane. Odměna

  ti bude stát za to. Přísahám!“ naléhal Alfrigg na svého

  pána. „Ty jsi ten, kdo je předurčen k triumfálnímu vítězství!“

   

  Kapitola 1

  Víc než sto let uplynulo od té doby, co Lara a Kaliq triumfovali

  nad temnými silami, s nimiž sdíleli svůj svět. Lara

  se neochotně smířila s krutým osudem magického národa,

  který musí sledovat, jak smrtelníci, jež miluje, stárnou a umírají.

  Dillon, její nejstarší syn, zůstával mladý a vitální na Belmairu,

  kde kraloval. Jeho manželka Cinnia setrvávala po jeho

  boku, také stále mladistvá. Přivedli na svět jediného syna

  a šest dcer, z nichž u dvou se projevil talent pro magické

  schopnosti jejich rodičů.

  Anoush, Lařina druhorozená, Vartanova dcera, se dožila

  devadesáti let. Nikdy se k Lařině lítosti neprovdala, ba ani neměla

  žádné milence. V klanu Fiacre byla vážena pro své léčitelské

  schopnosti, ale také obávána pro své věštecké nadání.

  Naučila se tento dar potlačovat, neboť Anoush byla něžná bytost

  a nerada trápila ostatní. A jak léta plynula a ti, kdo ji znali,

  umírali, upadl tento její talent v zapomnění a byla už považována

  jen za léčitelku. Spokojila se tím. Nakonec si nikdo

  kromě několika nejstarších členů rodinných klanů nevybavoval,

  že je dcerou Vartana Hrdinného, který se oženil s vílou.

  Vartanovy výboje už byly považovány za pouhou legendu.

  V terahánském Novém Cizozemí se klany nemusely bát

  o přežití. Odděleny od Terahu pásmem vysokých hor platily

  roční daň dominovi a přitom byly čím dál spokojenější se životem,

  kterým žily. Nebylo už mezi nimi velikých vůdců.

  Dospěly k přesvědčení, že jejich život byl vždycky takový jako

  nyní, a nevěřily už, že někdy existovali lidé jako Vartan

  nebo krásná víla. Příběh o tom, jak Lara zachránila rodinné

  klany z hetarského Cizozemí, považovaly za pouhou pověst.

  Nic víc.

  Devynové zpívali své písně každoročně na podzimním

  Shromáždění, tak jako vždycky. Nyní se však shromážděné

  klany usmívaly a pokyvovaly, považujíce většinu z toho, co

  slyšely, za výmysl nebo báchorky, ve kterých sice je trochu

  pravdy, ale neodpovídají docela skutečnosti. Nemohly uvěřit,

  že jejich lid někdy žil tak dobrodružně anebo že poznal takovou

  magii. Jména Rendor, Roan a Liam už pro ně nebyla ničím

  víc než jmény. Považovaly se za obyčejný zemědělský

  národ. Poslední dobou však začali přes vody Obscury připlouvat

  z Hetaru taubylští kupci, aby nabídli rodinným klanům

  na prodej luxusní zboží a otroky. Spatřovali v Novém

  Cizozemí zbrusu nový trh pro své zboží, přiváželi však s sebou

  také slabůstky Hetaru.

  Během předcházejících dvaceti let vyrostlo před dominovým

  hradem pěkné, velké město. A na konci každého ze sedmi

  fjordů existovalo nyní menší městečko. Obchodní lodi

  z Hetaru pluly přímo přes Sagittské moře do těchto městeček.

  Připlouvaly pro krásné látky, klenoty a řemeslné výrobky,

  které vyráběli terahánští umělečtí řemeslníci. Přiváželi s sebou

  hetarské neřesti. Nejprve žádali o svolení, aby byl v každém

  z městeček zřízen jediný Dům rozkoší, který by sloužil

  hetarským námořníkům. Zvědaví terahánští muži však měli

  dovoleno tyto Domy rozkoší navštěvovat, když v jejich přístavu

  žádné hetarské lodi právě nekotvily, a pak usoudili, že

  by měli mít také vlastní Domy rozkoší.

  Tehdejší dominus Amhar požádal Hetar, aby odtud do Terahu

  přišlo sedm Paní rozkoší. Ty vytvořily jediný Dům rozkoší

  v každém městečku na konci fjordu, řídily ho tři roky,

  pak si samy vybraly náhradu z řad svých zaměstnankyň

  a vrátily se do Hetaru. Oplátkou za tuto službu poslal Amhar

  svou nejmladší dceru Mahault, pojmenovanou po jeho sestře,

  jako nevěstu hetarskému Nejvyššímu vládci Palbenovi. Hetar

  a Terah byly tedy spoutány těsněji než dřív. Lara vzdychala.

  Jak je to možné, když se tak usilovně snažila uchovat Terah

  v bezpečí před dekadentní civilizací Hetaru?

  Zagiri, její třetí dítě, přežila svého manžela, Nejvyššího

  vládce Jonaha, ačkoliv Jonahovi se podařilo dožít více než

  osmdesátky. Vetchý na těle, ale bystré mysli vládl železnou

  rukou a přivedl Hetar zpět k někdejší zdárné prosperitě.

  A Zagiri ho nikdy nepřestala milovat ani podporovat ve

  všem, co udělal. I když byla téměř o třicet let mladší než Jonah,

  nežila Zagiri po manželově smrti dlouho. …………………………..

   

 • Autor: Small, Bertrice
  Překladatel: Pacnerová, Jana
  Název: Koruna osudu
  Původní název: Crown of Destiny
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-380-9
  Vazba: vázaná
  Formát:125.00 x 200.00 mm
  Počet stran: 296
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 30.3.2011
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.