Autoři

Série

Jak zabít civilizaci

od
Kuras, Benjamin
 • Další v sérii knížek (předchozí Sekl se Orwell o dvacet let?, Jako psa ke kandelábru, Evropa snů a skutečností) popisujících a s příměsí humoru komentujících postupnou přeměnu Evropy z civilizace demokratických národů v totalitní superstát. Jak zabít civilizaci už vnímá demokracii v Evropě jako prohranou a sleduje její pevně nastartovanou a setrvačností hnanou cestu k zániku západní civilizace. Nastiňuje ideový původ, vznik a vývoj západní civilizace, její jedinečnou a vratkou kompozici stěžejních prvků, principů a hodnot, které z ní přes všechny překážky a pokusy o zničení udělaly nejtvořivější civilizaci dějin. Táže se, co z nich nám ještě stojí za záchranu, jak by se taková záchrana ještě na poslední chvíli dala provést, nebo jak alespoň něco z jejích hodnot převést do civilizace, která se ji chystá nahradit s mírou bigotnosti a cílené krutosti, jakou západní civilizace na svém území pamatuje jen z krátkého období Hitlerova nacismu. Mezi hlavními prvky této náhradní civilizace jsou adorace nenávisti, zbožňování smrti a likvidace smyslu pro krásu, lásku, laskavost, soucit a humor, které jsou pro západní civilizaci prvky stěžejními. Ty se i zde autor pokouší zachránit, ale jeho obvyklý optimistický humor předchozích knížek zde místy přechází v humor šibeniční a mrazivý.

 • Obsah

  Úvod .............................................................................. 9

  1. Stav obležení ........................................................... 11

  2. Dělohami svých žen .............................................. 17

  3. O co přicházíme ..................................................... 20

  4. Zatmění vlastními idejemi.................................... 23

  5. Sebemrskačství ....................................................... 27

  6. Obětní kozlové ....................................................... 31

  7. Návrat do dětinství................................................ 34

  8. Multikulturní sebevražda ..................................... 37

  9. Etnická čistka domorodců .................................... 40

  10. Rub a líc liberalismu .............................................. 44

  11. Orwellizace ............................................................. 48

  12. Obrana je nejlepší útok.......................................... 53

  13. Hrdinové socialistické práce ................................ 60

  14. Džihád ..................................................................... 68

  15. Dhimmikracie......................................................... 71

  16. Euroislám ................................................................ 88

  17. Jiný mír, jiná svoboda ............................................ 91

  18. Šaríja......................................................................... 93

  19. Dhimmi soud.......................................................... 100

  20. Novinky z Eurábie ................................................. 111

  21. Křesťané v islámu................................................... 118

  22. Athény a Jeruzalém ............................................... 127

  23. V tomto znamení.................................................... 132

  24. Zlatý věk islámu..................................................... 138

  25. Rozbřesk Západu ................................................... 145

  26. Od vědění k vědě ................................................... 152

  27. Jak fungují peníze .................................................. 156

  28. Múzy nad zbraněmi .............................................. 163

  29. Étos vědeckého věku ............................................. 167

  30. Jako Fénix z popela................................................ 175

  31. Konec starých válek............................................... 180

  Bibliografie.................................................................... 191

  ÚVOD

  Tato kniha je pokračováním série mých záznamů

  pádu západní civilizace, vydaných v nakladatelství

  Baronet: Sekl se Orwell o dvacet let?, Jako psa ke kandelábru

  a Evropa snů a skutečností.

  V průběhu roku 2010 pád západní civilizace nabírá

  většího tempa a síly, než jaké jsem si při psaní předchozích

  knih dokázal představit. I povrchnímu pozorovateli

  současných událostí z nich vyplývá obava, že

  v Evropě se schyluje k politické, kulturní, duchovní

  a fyzické katastrofě.

  Knížka byla napsána ve spěchu, s vědomím ukrutné

  naléhavosti. Jestliže v ní nenajdete tolik humoru,

  na jaký jste ode mě zvyklí, prosím o shovívavost.

  Benjamin Kuras,

  Londýn a Praha únor 2011

  1. STAV OBLEŽENÍ

  Tak mrzuté téma se sluší začít anekdotou.

  Je oznámena potopa světa do dvou dnů. Svět panikaří,

  lidé se ze zoufalství vracejí ke starým vírám, přeplňují

  chrámy a modlitebny a prosí Boha o záchranu. Stařičký

  rabín vstoupí do synagogy plné lidí, které nikdy předtím

  neviděl, jak s hlavami pokrytými modlitebními šálami

  kývají sebou sem a tam a mumlají jednu modlitbu přes

  druhou.

  „Zbláznili jste se, mrhat čas modlením?“ vykřikne na

  ně. „Zbývá vám osmačtyřicet hodin naučit se, jak žít pod

  vodou.“

  Málokdy byla tato anekdota tak aktuální jako dnes.

  Dosavadní civilizační katastrofy dějin bývaly vždycky

  územně omezené a zbývala v nich katastrofou nedobytá

  území, kam se před nimi dalo uprchnout,

  z nichž se daly porazit, odvrátit, omezit, či přinejmenším

  ohraničit nějakou tou železnou oponou.

  Když se v roce 1989 rozsypala ta opona poslední,

  pokládalo se to za vítězství svobodné západní civilizace,

  ve všech ohledech všem ostatním nadřazené –

  a konec všech tyranií. „Koncem dějin“ to nazval chicagský

  sociolog Francis Fukuyama, který po rozpadu

  sovětského impéria věštil toto:

  „Jsme možná svědky nejen konce studené války či

  vypršení určitého období poválečných dějin, nýbrž

  konce dějin jako takových. To jest konečného bodu

  ideologické evoluce lidstva a univerzalizace západní

  liberální demokracie coby konečné formy lidského

  vývoje.“

  Místo očekávané univerzalizace svých hodnot

  a principů však měla západní liberální demokracie

  jen dvanáct let na krátký oddech na domnělých

  vavřínech. Pak se stalo něco, co z Fukuyamovy „konečné

  formy lidského vývoje“ šmahem učinilo další

  z mnoha utopií, jakými se lidské dějiny tak rády opíjejí.

  Připomnělo, co Fukuyama zapomněl:

  Západní civilizace je už tři tisíciletí poháněna energií

  generovanou napětím mezi dvěma póly. Na jedné

  straně vírou, že dějiny lidstva mají smysl, cíl a ideál,

  k němuž směřují a k jehož naplnění musíme přispívat.

  Na druhé straně vědomím, že tento ideál je věčně

  neuskutečnitelný a jeho naplňování je vždy jen přibližnou

  cestou správným směrem. Přesto ten ideál

  nesmíme spustit z očí a opouštět ho, chceme-li tuto civilizaci

  mít. Můžeme věřit v konečnou spásu, která

  nám dává naději a smysl života, ale nemůžeme nikdy

  s jistotou poznat, kdy se spása dostavila. To nám

  umožňuje neustále napravovat chyby a nacházet nová

  řešení.

  Zestručněně řečeno, západní civilizace je víra vyrovnávaná

  pochybností. Uberte jedné či druhé a civilizace

  se vám začne klátit.

  Každé takové „konečné dostavení spásy“ končí

  tyranií, neboť co se vidí jako dokonalé a konečné,

  nemůže připustit žádné další změny, možnosti či alternativy.

  Touha po utopiích kontrastovaná skepsí

  vůči všem utopiím prohlašujícím se za uskutečněné je

  to, co západní liberální demokracii odlišuje od civilizací

  jiných. Co ji dělá tvořivější, vynalézavější a svobodnější

  než všechny ostatní. Tvořivost a svoboda

  jsou ztělesněním víry a pochybnosti, jsou na sobě podobně

  vzájemně závislé a jsou tedy i tím hlavním

  měřítkem civilizovanosti. Základem tvořivosti je posedlost

  vírou, že všechno může být i jinak, a i kdyby

  nebylo, musí to mít svobodu zkoumání a zkoušení,

  abychom to nepropásli, kdyby to přece jen náhodou

  jinak bylo. Rozum, který tvořivost a svobodu provází,

  vede, povzbuzuje a chrání, roste (slovy filosofa Karla

  Poppera) „prostřednictvím vzájemné kritiky a institucí,

  které zaručují svobodu kritizovat, a tím ochraňují

  svobodu myšlení. Protože rozum zachází s lidmi nestranně,

  zaručuje jejich rovnoprávnost.“ Ata je dalším

  stěžejním prvkem západní civilizace.

  Tato civilizace byla pracně a přes obrovské překážky,

  katastrofy a záchvaty sebedestrukce vystavěna na

  ideálu lidské důstojnosti, posvátnosti lidského života,

  osobní svobody, soucitu, svědomí, sociální spravedlnosti

  formou pomoci slabším, lásky či přinejmenším

  ohleduplnosti k bližnímu, rovnoprávnosti před zákonem,

  nekonečného bádání a nekonečné tvořivosti, pracovitosti,

  podnikavosti a prosperity, smyslu pro krásu

  a harmonii a úsilí o štěstí svoje i druhých. Na víře ve

  vlastní schopnost zdokonalování. Na vědění a poznávání

  světa a sebe samého. Na svobodném přemýšlení,

  bádání a experimentování, s právem mýlit se a omyly

  napravovat a dodatečně měnit nebo doplňovat interpretaci

  reality podle nově získávaných poznatků. Na

  schopnosti přetvářet vrozené sobectví v obecný užitek

  a vrozenou lenost ve vynálezy usnadňující život. A na

  smyslu pro humor řízený vědomím, že na všechno se

  dá dívat z několika různých, odlišných, a dokonce

  i protichůdných pohledů.

  „Vědění je smyslem naší existence. Čeká nás ještě

  poznávání sebe, konečné sjednocení uměleckých pro-

  žitků a vědeckých vysvětlení,“ říká v televizním seriálu

  BBC The Ascent of Man (Vzestup člověka) britský

  antropolog polského původu Jacob Bronowski. „Jsme

  vědecká civilizace: to znamená civilizace, v níž vědění

  a jeho integrita jsou kriticky rozhodující,“ vysvětluje.

  A rmoutí se, že se najednou na Západě nachází

  „obklopen pocitem strašlivé ztráty odhodlání a ústupem

  z vědění“.

  Bronowski seriál natočil v roce 1973. Už tehdy

  v něm varoval:

  „Naše budoucnost je na vážkách. Jestliže ji vzdáme,

  příští krok převezme někdo jiný než my. Nedostali

  jsme žádné záruky, které před námi nedostaly

  Asýrie, Egypt a Řím. Může se nám přihodit, že se

  rovněž staneme něčí minulostí, ne nutně svou budoucností.“

  Bronowského varování bylo prorocké, adresované

  nám všem. A provázel je osobní stesk, jaký by mohl

  prožívat každý z nás, kdo na západní civilizaci shledává

  alespoň něco inspirujícího:

  „Já, jehož utvářela Anglie, která mě naučila svůj

  jazyk a svou toleranci a vzrušení z intelektuálního

  pátrání, bych (stejně jako vy) cítil jako hlubokou

  ztrátu, kdyby ode dneška za sto let byli Shakespeare

  a Newton historickými zkamenělinami jako Homér

  a Eukleides.“

  Tato civilizace je opět ve smrtelném nebezpečí. Dvanáct

  roků po krachu utopické ideologie, která se pokládala

  za formu lidského vývoje nejen konečnou,

  nýbrž i historicky nevyhnutelnou, se před očima

  milionů televizních diváků zhroutily dvě budovy

  symbolizující dějinný úspěch té „konečné formy“

  Fukuyamovy. Shodila je ideologie, která se pokládá

  za formu lidského vývoje nejen konečnou, nýbrž

  i Bohem předurčenou a navždy neměnnou. Ta při

  pohledu na hořící a hroutící se budovy a tři tisíce

  v krutých mukách umírajících lidí desítek národností

  a všech vyznání spustila davový jásot a oslavné

  salvy z kalašnikovek. A vyslala západní liberální demokracii

  tento vzkaz:

  „My milujeme smrt víc, než vy milujete život.“

  Vypukl další v sérii kultů smrti, které se s pravidelným

  opakováním z různých zdrojů pokoušejí zničit

  civilizaci, jejíž existence je pro celý svět tak zásadní

  a nezbytná, že její pád by způsobil chaos a bídu celému

  světu na dlouhá staletí.

  Islámský terorismus, který vyhlásil Západu válku,

  je však jen vějičkou, odvádějící pozornost od procesu,

  který probíhá klidněji, zato ale mohutněji, prostřednictvím

  akcelerující migrace, uprostřed západních

  měst: islamizace společenského života, kultury a politiky.

  Britové, Francouzi, Holanďané, Němci nebo Švédové

  bezmocně přihlížejí, jak se jim celé čtvrti měst

  před očima proměňují v Karáčí, Marrákeš, Teherán

  a Mekku, do nichž mohou vstoupit jen na vlastní nebezpečí

  a v nichž neplatí jejich zákony, zvyky a kultura

  a kde se nedomluví svým jazykem. Střední Evropa

  zatím zůstává poměrně nezasaženým ostrůvkem Západu,

  ale dlouho už jí to nevydrží. Podepsala totiž

  v Lisabonské smlouvě klauzuli o „společném řízení

  migračních toků“, které mohou „přitéct“ kdykoli, náhle,

  nečekaně a mohutně, jako tsunami.

  Není to islamizace osvícená a tvořivá, jakou zažil

  Střední východ a části Evropy během několika raně

  středověkých staletí od na tehdejší dobu poměrně

  tolerantního, krásu milujícího a vědění lačného „zlatého

  věku islámu“ inspirovaného hloubavým, zví-

  davým, poetickým a krásu milujícím mysticismem

  perským. Je to temná bigotní tyranie, která si ze

  všech svých historických tradic a veršů své klasické

  literatury vybrala do praktického užívání ty nejničivější,

  nejnenávistnější, nejkrutější a nejkrvavější. Netají

  se, že naši civilizaci hodlá zničit zvenčí i zevnitř,

  všemi prostředky, bez ohledu na vlastní ztráty.

   

  2. DĚLOHAMI SVÝCH ŽEN

  V násilném tažení proti ostatnímu světu od pádu

  newyorských Dvojčat v roce 2001 do konce roku

  2010, kdy se tato knížka píše, spáchala jménem svého

  boha po celém světě 16 600 smrtelných teroristických

  útoků. To je osmnáct set ročně, v průměru

  pět denně čili každou pátou hodinu. Zároveň s nimi

  dobývá západní civilizační prostor zastrašováním,

  vyhrožováním, vzděláváním, propagandou, vymáháním

  zvláštních práv a privilegií a postupně i demografickou

  převahou, čili slovy bývalého alžírského

  prezidenta Boumedienna „dělohami svých žen“.

  „Je jasné, že Alláh udělí vítězství islámu v Evropě

  bez mečů, bez pušek, bez dobývání,“ říká libyjský

  vůdce Kaddáfí. „Nepotřebujeme teroristy, nepotřebujeme

  sebevražedné atentátníky. Padesát milionů muslimů

  v Evropě ji promění v islámský kontinent během

  několika desetiletí.“

  „Demokracie je jen vlak, kterým dojedeme k cíli,“

  sekunduje mu kandidát na členství v EU turecký

  prezident Erdogan. „Mešity jsou naše kasárny, minarety

  naše bajonety a věřící jsou naši vojáci. Neexistuje

  žádný umírněný islám a nějaký jiný islám,

  islám je prostě islám,“ dodává k tomu. S přídavkem

  „přizpůsobivost islámských imigrantů západním

  zemím je zločinem proti lidskosti“………………………

 • Autor: Kuras, Benjamin
  Název: Jak zabít civilizaci
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-387-8
  Vazba: vázaná
  Formát:110.00 x 178.00 mm
  Počet stran: 192
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 20.4.2011
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.