Autoři

Série

Královna diamantů

od
Plaidy, Jean
 • Slavná aféra s diamantovým náhrdelníkem otřásla francouzským trůnem a uspíšila revoluci, která Ludvíka XVI. a Marii Antoinettu přivedla na popraviště. Otázkou je, jak mohla být tak neskutečně odvážná a složitá intrika vůbec zdárně provedena. Jak mohl být francouzský princ a kardinál tak důvěřivý a neprohlédnout roli, která mu byla přisouzena? Jak mohl někdo drzé ale bezvýznamné ženě svěřit šperk představující nesmírné jmění? Kdo celé spiknutí zosnoval? Jean Plaidy nabízí vysvětlení opřené o její hlubokou znalost historie a psychologie v napínavém romantickém příběhu.

 • Obsah

  I ILUMINÁTI 9

  (Karty jsou rozdány)

   

  II HRABĚ A KARDINÁL 14

  (Dvojice)

   

  III JEANNE, DE LA MOTTE,

  RÉTAUX DE VILLETTE 70

  (Vrána k vráně sedá)

   

  IV BARONKA D’OLIVA 108

  (Žolík)

   

  V KRÁLOVNINI KLENOTNÍCI 150

  (Eso v rukávu)

   

  VI KRÁLOVNA 176

  (Karty jsou vyloženy)

   

  VII VĚZNI 206

  (Zúčtování)

   

  VIII KONEC HRY 225

   

  ILUMINÁTI

  (Karty jsou rozdány)

  Vpodzemní místnosti v domě na frankfurtském

  předměstí sedělo několik mužů. Sešli se potají

  kvůli nanejvýš tajné záležitosti. Všichni upírali oči na

  cizince ve svém středu.

  Ačkoli nebyl velký ani malý, jeho zevnějšek působil

  neobyčejně, měl snědou pleť a očividně nebyl rodilý

  Němec. Široké chřípí budilo dojem potlačované

  vnitřní energie, ale nejvýraznějším rysem byly jeho

  tmavé a mírně vystupující oči. Těm, kteří byli v podobných

  věcech zběhlí, bylo na první pohled zřejmé,

  že má hypnotizérské schopnosti. Byl by to velice významný

  člen iluminátů.

  Adam Weishaupt, ctižádostivý profesor z bavorské

  univerzity v Ingolstadtu, který teď seděl v čele stolu,

  ujistil ostatní, že můžou nově příchozímu důvěřovat.

  Je to svobodný zednář, bratr Růžového kříže, a zaslouží

  si zasvětit do tajného společenství iluminátů.

  Scestoval svět a má přístup do domácností, v nichž

  může učinit mnoho dobrého. Není nutné se bát, po-

  něvadž je jedním z nich, připravený pracovat za jejich

  věc.

  Otevřel železnou skříňku, která ležela na stole, vyndal

  z ní listiny, pohlédl na cizince a začal číst přísahu.

  Jeho hlas se hlasitě rozléhal podzemní kobkou,

  u jejíchž dveří stál jeden z příslušníků četných stráží.

  Stěny neměly okna, takže jediné světlo obstarávalo

  několik svíček.

  „Přísahám, že sdělím představenému řádu všechna

  tajemství, která mi budou svěřena nebo jež odhalím.“

  „Přísahám,“ pravil cizinec.

  „Přísahám, že si kvůli řádu osvojím všechny nezbytné

  vědomosti, a pokud to bude nutné, použiji jed

  nebo meč a zbavím rozumu ty, které by nebylo moudré

  odstranit.“

  „Přísahám.“

  „Přísahám, že se o všech rozhodnutích poradím

  s představeným řádu, nebudu uzavírat žádné závazky

  ani činit dohody, a odevzdám život každému, kdo by

  mě usvědčil z vyzrazení tajemství, která mi byla svěřena.“

  Rozhostilo se krátké váhavé ticho. Všichni v místnosti

  zatajili dech a upírali pohled na mimořádně vyhlížející

  postavu s uhrančivýma tmavýma očima.

  Dozvědět se tajemství společnosti a přežít bylo dovoleno

  pouze těm, kteří odpřisáhli, že budou sloužit iluminátům.

  Cizinec mírně zvlnil rty, čímž dal najevo, že miluje

  intriky. Chvíli se zamyšleně díval na úzkostlivé obličeje

  kolem stolu a potom prohlásil: „Přísahám.“

  Všem se viditelně ulevilo.

  Adam vstal, vzal muže za ruce a zvolal: „Nyní jste,

  příteli, svobodný zednáři a bratře Růžového kříže, členem

  ctihodného řádu iluminátů, kterému budete sloužit

  celým svým životem i životy druhých. Podepište

  tento dokument.“

  Rozvinul pergamen, namočil brk do nádobky a cizinec

  napsal na vršek pergamenu krví své jméno. Potom

  všichni v místnosti, jeden po druhém, slavnostně

  udělali totéž. Když se podepsal poslední, obrátil se

  Adam Weishaupt k novému členovi, objal ho a sdělil

  mu, že vzhledem k pověsti, která ho předchází, ho

  vroucně vítají a přejí si, aby začal ihned pracovat jako

  jeden z nich.

  Znal cíle řádu, jimiž bylo podporovat blaho a svobodu

  lidstva, a věděl, že ilumináti nikdy nepochlebují

  slavným, netouží sloužit vladařům a jejich mottem je

  Čest, moudrost a svoboda. Svoboda! Ta byla v té době

  nejnaléhavější. Mnohé národy trpěly pod jařmem

  tyranů a úkolem členů společnosti bylo osvobodit je.

  Ilumináti měli v mnoha zemích obrovské finanční

  prostředky, které nashromáždili za jediným účelem:

  dosáhnout svobody lidu a odstranit diktátory.

  Zatímco Adam mluvil, oči mu plály, ani ne tak počestností,

  jako spíš ctižádostivostí. Považoval se za

  nástupce jednoho z vladařů, které svrhne, a živě si

  představoval, jak budou země postupně podléhat nadvládě

  iluminátů. Nenašel se mezi nimi jediný, kdo by

  tuto ctižádostivost do jisté míry nesdílel. Adam si

  představoval, že Evropě bude vládnout organizace,

  která se spojí s podobnými, jako jsou bratrstvo Růžového

  kříže či svobodní zednáři, a on bude v jejich čele.

  Jeho stoupenci věděli, že jestli k tomu dojde, velká

  část moci připadne i jim.

  Proto usilovali o postupný pád všech panovníků

  a vládců Evropy a nejprve se přirozeně zaměřili na

  nejslabšího.

  Adam se naklonil k přátelům, poněvadž se jim

  chystal sdělit něco velmi tajného, a znepokojeně se

  rozhlédl po místnosti.

  „V této chvíli se možná zdá, že je ten nejslabší jedním

  z nejsilnějších. Znáte zem, o které mluvím, přáte-

  lé. Její dvůr je ten nejnákladnější a nejelegantnější na

  světě. Král je slaboch a lidé reptají, že místo něj vládne

  marnotratná královna, my však víme, že nevládne

  ona, nýbrž ti, pod jejichž je vlivem. Navenek je to velkolepá

  monarchie s úchvatným dvorem, který se jinde

  nevidí, ale má vratké a prohnilé základy, které jsou

  připravené se zhroutit.“

  „Máte na mysli dvůr ve Versailles?“ zeptal se cizinec.

  „Ano!“ zněla odpověď. „A mírumilovného Ludvíka,

  jemného pošetilce, který si neuvědomuje, že se pod

  ním naklání trůn… Mluvím o něm a Marii Antoinettě,

  povrchní ženě, která se rychle žene do záhuby a táhne

  Ludvíka i celou monarchii s sebou. Něco vám povím,

  velmistři: naším přednostním úkolem je vyhladit ze

  světa monarchie, vytvořit místo nich republiky, zrušit

  tyranii a nastolit svobodu. Prvním cílem bude země,

  která vypadá krásně jako zralá švestka, ale uvnitř je

  shnilá a připravená padnout nám do rukou, jakmile silně

  zatřeseme stromem. Obyvatelé Francie jsou v pohotovosti.

  Máme tam přátele. Z nedávného povstání Guerre

  des Farines vidíme, jak je francouzský lid připravený

  na vzpouru, a teď každodenně slýcháme hřmot revoluce

  v Paříži, ve Versailles, Lyonu, Poissy, Saint-Germain

  – vlastně po celé zemi. Každý den někde kolují klepy,

  v ulicích se zpívají písně, na zdi se píší epigramy. Povídám

  vám, že naším prvním cílem je Versailles.“

  „Versailles!“ opakovali ozvěnou jeho stoupenci.

  „Ve vévodovi z Chartres, který stojí v čele francouzského

  Velkého Orientu, vlivném bratranci hloupého

  Ludvíka a pokrevním bratrovi iluminátů, máme

  dobrého přítele. Hrabě Mirabeau je připravený být

  jedním z nás, dalším je Choderlos de Laclos… důležitý

  muž, protože je spisovatel, a tací přimějí lidi k pochopení

  snadněji než vojáci, neboť pero je stejně mocná

  zbraň jako meč. Proto odměňujeme spisovatele,

  kteří nám slouží, a ty druhé odsuzujeme jako bezvý-

  znamné pisálky, jichž se v případě, že nenapraví své

  způsoby, musíme zbavit. I ženy mají na některé muže

  obrovský vliv. Lichoťte jim, poněvadž tím si je nejvíc

  nakloníte, a pak je využijte. Můžou být našimi nejsilnějšími

  spojenci.“

  Jeden z velmistrů poznamenal: „Takže máme veškeré

  úsilí soustředit na Versailles?“

  Hlavní úsilí,“ poopravil ho Adam. „Mezitím nezapomínejme

  na další cíle, například Anglii. Je to silná

  země, která padne jako poslední. Její lid se nenechá

  snadno přesvědčit – je líný, nasycený a spokojený

  s vlastní situací. Takové prostředí neplodí dobré revolucionáře!

  Nejdřív tedy Francie a potom Itálie. Obraťme

  myšlenky zpátky k Versailles.“

  Adam se otočil k novému členovi.

  „S vaší pověstí byste si měl vést skvěle. Přemýšlejte

  prosím o všem, o čem tu spolu hovoříme. Jsme bohatí

  a majetek se vždycky hodí, protože se nemusíte

  nijak omezovat. Navrhujeme, abyste odjel do Štrasburku

  a seznámil se s tamějším kardinálem, který pochází

  z francouzského královského rodu. Víte, koho

  mám na mysli?“

  V tmavých očích to pobaveně zajiskřilo. „Kardinála

  de Rohan?“

  „Ano. Silně ho přitahuje okultismus, takže by vám

  nemělo dělat velké potíže upoutat jeho zájem.“

  „A pokud toho dosáhnu, co mám udělat pak?“

  Adam Weishaupt rozpřáhl ruce. „To vám nepovím.“

  Předklonil se a pohlédl do tmavých očí. „Určitě to ale

  zjistíte. Hledejte jeho slabiny. O jedné víme: ženy.

  Zjistěte, jak jich využít. Dostanete k dispozici všechno,

  co budete potřebovat. Máte za sebou vliv svobodných

  zednářů i bohatství iluminátů.“

  „Ihned se vydám do Štrasburku,“ prohlásil muž.

  Adam se usmál. Pohlédl na svitek a upřel oči na

  první jméno. Byl to Alessandro, hrabě de Cagliostro.

 • Autor: Plaidy, Jean
  Překladatel: Zvěřinová, Zdeňka
  Název: Královna diamantů
  Původní název: The Queen of Diamonds
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-397-7
  Vazba: vázaná
  Formát:120.00 x 195.00 mm
  Počet stran: 232
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 18.5.2011
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.