Reklamační řád

Reklamační řád upravuje práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vyplývající z odpovědnosti za vady prodaného zboží a je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek (dále jen "OP"), kterými se řídí vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v elektronickém knihkupectví Baronet a.s. provozovaném na webových stránkách www.baronet.cz. Význam pojmů užitých v Reklamačním řádu je shodný s jejich významem ve OP.


1. Práva z vad zboží

1.1. Kupující je povinen zásilku se zbožím, před jejím převzetím prohlédnout, zda je řádně zabalena a nevykazuje poškození. V případě, že je zásilka zjevně poškozena, má kupující právo odmítnout její převzetí. To se týká jak převzetí zboží od přepravce, tak při osobním odběru. 

1.2. Jestliže kupující zásilku převzal, má se za to, že zásilka byla doručena řádně a kupující  nabyl vlastnické právo k doručenému zboží.

1.3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při jeho převzetí nemá vady. Vykazuje-li zboží při jeho převzetí vadu, která je uvedena v reklamačním protokolu, případně jinou další vadu, má kupující právo bez zbytečného odkladu takovou vadu oznámit prodávajícímu. Stejně tak odpovídá prodávající kupujícímu za vadu která se projeví v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí zboží,

1.4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady zboží existující v době převzetí, která se vyskytne v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí.    

1.5. Neoznámi-li kupující vadu zboží včas, bez zbytečného odkladu po té co ji zjistil, nebo mohl zjistit při včasné prohlídce, má prodávající právo reklamaci takovéto vady odmítnout.

1.6. Prodávající neodpovídá za vady Zboží vzniklé po jeho předání kupujícímu nešetrnou manipulací, jiným než obvyklým způsobem používání, opotřebením způsobeným obvyklým užíváním a působením vyšší moci.


2. Oznámení vady a vyřízení reklamace

2.1. Práva z odpovědnosti za vady je kupující povinen uplatnit oznámením u prodávajícího bez zbytečného odkladu od okamžiku zjištění vady, a  pouze písemným oznámením doručeným do místa podnikání prodávajícího uvedeného v čl. I., odst. 1. OP spolu s řádně vyplněným Reklamačním protokolem tvořícím Přílohu č. 1 Reklamačního řádu. Spolu s oznámením o reklamaci a Reklamačním protokolem je kupující povinen předložit i doklad o zaplacení a dodání Zboží, jehož vady jsou reklamovány.

2.2. Týká-li se reklamace více kusů Zboží, je kupující povinen vyplnit pro každý reklamovaný kus samostatný Reklamační protokol. Reklamuje-li kupující jednotlivé kusy Zboží, které mu byly prodávajícím předány ve více dodávkách, je kupující povinen předložit doklady o zaplacení a dodání Zboží vztahující se ke každé dodávce.

2.3. Výměnu nebo odstranění oprávněně uplatněné vady Zboží zajistí na prodávající na svůj náklad, přičemž případnou opravu Zboží zajistí prostřednictvím osob k tomu odborně způsobilých.

2.4. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o způsobu vyřízení reklamace do 3 pracovních dnů od jejího obdržení. Pokud se prodávající rozhodne vyřídit reklamaci Zboží uplatněnou kupujícím vrácením Zboží prodávajícímu a kupní ceny kupujícímu, je kupující povinen vrátit Zboží prodávajícímu do 14 dnů ode dne, kdy obdržel výše uvedenou informaci od prodávajícího. Prodávající je poté povinen do 14 dnů ode dne převzetí vráceného Zboží vrátit kupujícímu kupní cenu. Obdobně se postupuje v případě řešení reklamace výměnou Zboží. Pokud ve výše uvedených případech kupující nevrátí reklamované Zboží prodávajícímu ve zmíněné čtrnáctidenní lhůtě, považuje se tato skutečnost za zpětvzetí reklamace kupujícím.

2.5. Reklamaci prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodne-li se s kupujícím delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

2.6. Prodávající zašle kupujícímu potvrzení o tom, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Dále uvede, že další práva kupujícího, která se váží ke koupi věci nejsou reklamací dotčena.

Prodávající kupujícímu rovněž potvrdí datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení případně provedené opravy a doby jejího trvání, nebo mu písemně zdůvodní zamítnutí reklamace.

2.7. Komunikace mezi prodávajícím a kupujícím týkající se reklamace bude vedena prostřednictvím elektronické pošty na adresách info@baronet.cz, v případě prodávajícího a adresy uvedené v čl. IV., odst. 1., bodu 1.3. OP, v případě kupujícího, popř. písemně, kde adresami pro doručování jsou v případě prodávajícího adresa uvedená v čl. I. odst. 1 VOP a v případě kupujícího na adresa jím označená jako "Doručovací adresa" ve formuláři "Nová objednávka".

2.8  V případě, že se nepodařilo vyřešit reklamaci vad zboží přímo s prodávajícím, má kupující možnost obrátit se návrhem na řešení sporu v rámci mimosoudního řízení na www.coi.cz Českou obchodní inspekcí  http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/ Návrh může být podán nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kupující kontaktoval druhou stranu za účelem řešení sporu. Řízení je bezplatné a své náklady si zpravidla hradí strany samy. Prodávající budeme mít možnost se do 15 dnů k návrhu kupujícího vyjádřit a oznámit, jestli se řízení zúčastní. Lhůta pro vyřízení mimosoudního řešení by u většiny případů neměla překročit 90 dní.  Spor je možno řešit též on-line přostřednictvím k tomu určené ADR platformy https://adr.coi.cz/cs .


Více informaci o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů naleznete na http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/.


3. Účinnost Reklamačního řádu

Jako nedílná součást OP je Reklamační řád platný a účinný spolu s nimi ode dne 1. 2. 2016


Ke stažení: FORMULÁŘ K ODSTOUPENÍ

Aktuality

archiv aktualit

VZKAZ OD FIONY VALPY + AKCE

Máme pro vás vzkaz od naší oblíbené autorky Fiony Valpy. Podívejte se, co sama říká o svých knihách, a nechte se nalákat na romány se dvěma historickými liniemi, které rozhodně nesmí chybět v k…

SYLVIA DAY - BESTSELLEROVÁ AUTORKA KONEČNĚ V BARONETU

Musíme se s vámi podělit o úžasnou zprávu! Letos rozšíří naši rodinu skvělých autorek SYLVIA DAY! …

ZRUŠENÍ OSOBNÍCH ODBĚRŮ V SÍDLE NAKLADATELSTVÍ

Vážení zákazníci,z technických důvodů jsou zrušeny osobní odběry v sídle nakladatelství od 2.2.2023 do odvolání.Pokud od nás máte předchozí objednávku potvrzenou s osobním odběrem v sídle nakladatelst…