Autoři

Série

Pomezí světa

od
Anderson, Kevin J.
 • Terra Incognita je bílým místem na mapách, za hranicí světa, označená jen "zde žijí lvi". K této legendární zemi upírají své zraky oba znepřátelené národy vzývající jiného boha a válčící o nadvládu nad známým i neznámým světem v naději na konečné vítězství. Posílají lodě s odvážnými námořníky na nezkrocená moře plná temných nebezpečí, na nichž řádí divoké bouře, aby nalezly zapomenuté království, ztracený ráj. Příběh dobrodružství na širých mořích je důstojným vstupem slavného SF autora do fantasy žánru.

 • 1

  U POBŘEŽÍ URABY

  Toto cizí moře vypadalo stejně jako domovské vody, ale

  Criston Vora věděl, že země je jiná, lidé jsou jiní a jejich

  víra je v protikladu ke všemu, co ho učili v aidenistické

  církvi. Dvacetiletý námořník toužící poznat svět mohl

  být těmito rozdíly buď okouzlen nebo zděšen – zda to či

  ono se dozví až poté, co pozná urabský lid, což také hodlal

  učinit.

  Rybářský háček už tuto cestu podnikl několikrát a jeho

  kapitán Andon Shay pevně věřil, že se i tentokrát s urabskými

  kupci dokáže dohodnout a uzavře s nimi další obchod.

  Mladý muž pozorně zkoumal ubíhající pobřeží,

  zatímco loď plula dál, mnohem dál na jih, než se zatím

  kdy dostal.

  Ve své domovské rybářské vesnici Větrov odjakživa

  vnímal volání moře, toužil nahlédnout za horizont a prahl

  po dobrodružství. Vydal se sice jen na krátkou obchodní

  plavbu, konečně však spatří jiný kontinent, Urabu. Místo

  opředené mýty a legendami.

  Přestože byly dva hlavní kontinenty světa, Uraba

  a Tierra, spojené úzkou pevninskou šíjí, oddělovala je

  široká propast dějin a kultury. Před dávnými časy, na počátku

  věků, když Ondun – bůh – vyslal dva ze svých synů

  na dvou samostatných plachetnicích, aby prozkoumali

  svět, potomci Aidenovy posádky osídlili Tierru,

  zatímco ti, kteří se plavili na Urekově lodi, osídlili Urabu.

  Během staletí Aidenovi a Urekovi vyznavači vytvořili

  dvě oddělené civilizace, dvě různá náboženství a tradice,

  navzdory odlišnostem však zůstali spojení pouty

  obchodu a vzájemné potřeby.

  Byl jasný slunečný den, vál čerstvý vítr a kapitán

  Shay nařídil částečně skasat plachty. Loď se nyní zvolna

  blížila k Ourousse, kde doufali nalézt dychtivé

  zákazníky. Nákladní prostor Rybářského háčku skrýval

  sudy velrybího tuku ze Soelandu, velké kotouče konop-

  ného provazu z Erietty a obilí z Alamontu, ve zvláštní

  uzamčené truhlici v kapitánově kajutě pak čekaly nádherné

  šperky zhotovené zručnými kovotepci z Coragu.

  Přestože šlo o ozdoby určené Urekovým vyznavačům,

  coragští kovotepci na každý kus vyryli nepatrný aidenistický

  háček.

  Kapitán Shay prodával své zboží za ceny mnohem

  příznivější, než mohli nabídnout urabští obchodníci

  a překupníci. Neohrožení tierrští námořníci na rychlých

  lodích se neváhali postavit zrádným mořským proudům

  a podnikali výpravy k urabským pobřežním městům, díky

  čemuž předstihli (k jejich značnému zděšení) mnohem

  pomalejší kupce cestující po souši.

  Criston se zastavil a pohlédl na dva kompasy umístěné

  nedaleko kormidla na podstavci chráněném stříškou – jeden

  byl běžný přístroj, jenž mířil k magnetickému severu,

  a druhý kouzelný Kapitánův kompas, který vždycky

  ukazoval domů. Stříbrná střelka byla vyrobena ze stejného

  kusu vzácného kovu jako stejná střelka umístěná

  v hlavním městě Tierry, Calay. Tyto dva sesterské kusy

  kovu byly propojené magií souznění, tak jako jí údajně

  bylo spojeno veškeré Ondunovo stvoření.

  Rybářský háček se blížil k Ourousse a posádka mohla

  sledovat horečnatou aktivitu probíhající v přístavu. Od

  břehu odrazila loď se zářivě rudými plachtami a vyplula

  jim vstříc. Kapitán Shay pokynul Cristonovi: „Běž nahoru

  a podívej se na to, námořníku Voro!“ Shay měl tmavé

  vlasy spadající až na ramena a místo hustého rozježeného

  vousu, jaký nosila většina námořních kapitánů, udržoval

  svou bradku úhledně zastřiženou.

  Hbitý mladík odvážně šplhal vzhůru po lanech ukotvujících

  stěžeň až do hlídkového koše. Během plavby

  Criston rád trávil čas na hlavním stěžni vysoko nad palubou

  a pátral zrakem po vodní hladině. Několikrát dokonce

  zahlédl hrozivé mořské hady, ale jen z dálky.

  Jak se urabská loď blížila, Criston si všiml symbolu namalovaného

  uprostřed čtvercové hlavní plachty – oka Urekova.

  Povšiml si dalšího pohybu v přístavu, odkud odrazily

  dvě rychlé urabské veslice s vysunutými vesly, jež se sviž-

  ným tempem rozlétly po hladině. Rozdělily se a blížily se

  k Rybářskému háčku ze dvou protilehlých stran.

  Kapitán Shay se dožadoval hlášení, a tak Criston sešplhal

  po lanech dolů, aby mu sdělil, co viděl. „Na palubě

  té hlavní lodi jsem moc námořníků neviděl, kapitáne.

  Možná nás jen chtějí doprovodit do přístavu.“

  „Nikdy dřív jsme doprovod nepotřebovali. V těchto

  vodách není nutné mít lodivoda.“ Shay vydal několik

  rázných příkazů a všech osmadvacet mužů jeho posádky

  se shromáždilo na palubě. „Jakmile zjistí, co nabízíme,

  přivítají nás s otevřenou náručí, ale nepolevujte v ostražitosti.“

  Obrátil se k mladému námořníkovi: „Tvá první

  plavba bude možná opravdu zajímavá, námořníku.“

  „Není to moje první plavba, pane. Na lodích jsem prožil

  většinu života.“

  „Je to tvá první plavba se mnou, a to jediné se počítá.“

  Cristonův otec, rybář, zahynul na moři, a Criston sám

  sloužil na mnoha lodích. Lovil ryby u domovského pobřeží,

  ale vždy snil o odvážnějších výpravách. Navzdory

  svému mládí byl Criston majitelem malé lodě, která vozila

  zboží do hlavního města Tierry Calay, splátky věřitelům

  ho však značně tížily. Když kolem Větrova proplouval

  Rybářský háček na své cestě k jihu a kapitán Shay

  najímal námořníky, kteří by s ním podnikli dvouměsíční

  výpravu do Ouroussy, Criston neváhal a chopil se příležitosti,

  zvlášť když mu byl nabídnuta vyšší mzda, než

  kolik by si vydělal sám.

  Bude tak moci zaplatit své dluhy, a ještě uvidí vzdálené

  země. A až se s kapsami plnými peněz vrátí do Větrova,

  konečně si bude moci vzít Adreu, kterou miloval už

  celé roky. Jakmile Rybářský háček vyloží svůj náklad

  v Ourousse, Criston se vydá na cestu domů…

  Když se urabská loď se šarlatově rudou plachtou přiblížila

  na doslech, všiml si muže stojícího na přídi, oblečeného

  do volného béžového šatu se světlou olbou na

  hlavě. Kromě něj stálo na palubě cizí lodi jen pět dalších

  mužů. Muž v olbě zvolal tierrsky se silným přízvukem:

  „Jsem Fillok, první muž města Ouroussy. Jaké zboží

  nám přivážíte?“

  Shay tiše řekl Cristonovi: „Fillok… To jméno znám.

  Myslím, že je to bratr sultána Vnějšího Wahiliru, významný

  muž. Proč nám vyplul vstříc někdo takový?“

  Znepokojeně se zamračil. „Muži, kteří se považují za důležité,

  občas podnikají unáhlené věci. To obvykle nebývá

  dobré znamení.“ Kapitán zvýšil hlas a zakřičel přes vodu:

  „Míříme do přístavu. Mohu správci poskytnout úplný

  seznam.“

  „Mám právo prohlédnout váš náklad hned teď a tady!

  Jak můžeme vědět, že vaše loď není plná mužů a nechystáte

  se přepadnout Ouroussu?“

  „Proč bychom něco takového dělali?“ zeptal se Shay

  ohromeně.

  Fillok plul dál stejným směrem a pokud by nezměnil

  kurz, hrozilo, že se jeho loď během několika minut srazí

  s Rybářským háčkem. Kapitán Shay si přeměřil pohledem

  rychlé válečné veslice blížící se k nim zleva i z pravoboku.

  „Nelíbí se mi to, Voro! Běž nahoru a podívej se

  ještě jednou.“ Mladík se vytratil a vzápětí už svižně šplhal

  po lanech zpátky do hlídkového koše.

  Tierrským obchodníkům plynuly z obchodu s urabskými

  městy tučné zisky, mnoho lodí však zmizelo. Bylo

  jich víc, než by se dalo přičíst na vrub bouřím a skaliskům.

  Pokud byl Fillok dostatečně ambiciózní a bez skrupulí,

  mohl tyto obchodníky přepadnout a zmocnit se jejich

  nákladu. Nikdo z Tierry by se to nedozvěděl.

  Když Criston dorazil do hlídkového koše a pohlédl

  dolů na urabskou loď, užasl. Spatřil daleko více mužů,

  než bylo oněch pět, kteří stáli v lanoví. Nejméně tucet

  ozbrojených mužů se krčilo mimo dohled, ukryto za

  bednami nebo plachtovím složeným na palubě. Skrze

  otevřené průlezy pak Criston spatřil další muže tísnící se

  v podpalubí se šavlemi v rukou. Přiložil ruce k ústům

  a zvolal ze všech sil: „Kapitáne, je to past! Ta loď je plná

  ozbrojených mužů!“

  Shay zakřičel na svou posádku: „Napnout plachty!

  Všechny do jedné po větru, hned!“ Muži, už tak napjatí,

  skočili k lanům, rozvázali uzly, zatáhli a plachty se prudce

  rozvinuly.

  Cristonovo varování přimělo Filloka k činům. První

  muž Ouroussy vykřikl cosi ve svém jazyce, ukrytí muži

  vyskočili ven a pozvedli své zbraně. Ozval se ječivý

  zvuk trubky volající do boje. Přes úzkou mezeru oddělující

  obě lodě přelétlo několik kotvic upevněných na provazech.

  Několik jich spadlo do vody, ale tři se zachytily

  o brlení na palubě Rybářského háčku. Dvě blížící se válečné

  veslice odpověděly troubením rohu a bubnováním

  a jejich veslaři zrychlili tempo.

  Shay se shýbl a uchopil dlouhou harpunu uloženou na

  pravoboční přídi. Tierrští muži se ozbrojili lodními háky,

  vesly a palicemi. Criston chvatně sešplhal dolů na palubu,

  připravený zapojit se do boje. Na svou obranu svíral

  dlouhou lodní dýku, byla však stále kratší než urabské

  šavle.

  Criston se rozběhl k lanům, která nyní poutala obě lodě

  k sobě, když v tu chvíli s děsivým nelidským zavytím

  skočilo na palubu pět Urabanů. Vyhnul se svištící čepeli

  urabské šavle a začal řezat první provaz, dokud nepovolil,

  a pak bez váhání začal pracovat na dalším.

  Rybářský háček nyní plul pod plnými plachtami a nastavoval

  větru mnohem větší plochu než Fillokova malá

  urabská loď. Lana vrzala, jak se tierrská loď pokoušela

  osvobodit. Jeden z tierrských námořníků klesl a z hluboké

  rány na hlavě mu prýštila krev.

  Kapitán Shay, lhostejný k řeži kolem sebe, se napřáhl

  a vrhl harpunu proti nepřátelské lodi. Její ostrý kovový

  hrot pronikl Fillokovou hrudí. První muž Ouroussy se

  zapotácel, s úžasem uchopil dřevěnou násadu a zhroutil

  se v kaluži krve na palubu vlastní lodi.

  Když urabští útočníci spatřili, že jejich vůdce byl zabit,

  vztekle zavyli. Hrnuli se jeden přes druhého, odhodlaní

  skočit na palubu tierrské lodi a pobít její posádku.

  Dvě válečné galéry, které k Rybářskému háčku spěchaly

  od pobřeží, se jej pokusily sevřít do kleští.

  Criston řezal tak dlouho, dokud se mu nepodařilo

  odříznout i třetí lano. Rybářský háček poskočil kupředu

  jako utržený hřebec a zvětšil tak mezeru dělící ho od

  urabské lodi právě ve chvíli, kdy se ji početná skupina

  nepřátel pokusila přeskočit. Tucet mužů spadl do vody

  a jen dva zůstali viset na boku lodi, kde se zachytili sítě

  a kotevního lana. Criston se naklonil přes pažení, sekl

  jim nožem po prstech a muži s jekotem spadli do vody……….

 • Autor: Anderson, Kevin J.
  Překladatel: Kučerová, Simona
  Název: Pomezí světa
  Původní název: The Edge of the World
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-359-5
  Vazba: brožovaná
  Formát:120.00 x 195.00 mm
  Počet stran: 512
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 16.11.2010
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.