Autoři

Série

Rudá růže z Anjou

od
Plaidy, Jean
 • Postupně se stávalo zřejmým, že Jindřich VI. je sice dobře uzpůsoben pro královský život, ale již méně pro vládu nad říší. Kromě toho na svou příležitost čekal Richard, vévoda z Yorku, který byl přesvědčen, že by byl nejen lepším panovníkem, ale že má i větší právo na trůn. V těchto neklidných časech přichází do Anglie Markéta z Anjou, která zdědila sílu své babičky Yolandy Aragonské i své matky Isabelly z Lorraine, vládnoucí za svého muže. Anglii vládnou hrabě z Warwicku a Richard z Yorku a schyluje se k válce růží. A když se krále zmocní dědičná duševní choroba, musí královna sama bojovat za svou korunu a synovo dědictví. Štěstěna přechází z jedné strany na druhou, dokud se neobjeví mladý Eduard a nedobude korunu. Vášnivá a impulzivní Markéta však bojuje až do hořkého konce.

 • René

  Zdi hradu Keure bičoval mrazivý vítr. Dvě ženy,

  které spolu seděly ve velké místnosti vystavené

  průvanu, se přisunuly blíž k ohni. Obě pilně šily.

  Starší z nich náhle přestala a zvedla malý kousek

  oblečení. „Nikdy bych nevěřila, že k tomuhle dojde.

  Dítě se má každou chvíli narodit a já na ně stěží

  najdu oblečení, které by ho bylo hodno. Koho by napadlo,

  že se syn krále z Anjou ocitne v takových nesnázích?“

  Její společnice zvedla obličej od práce. Byla nápadně

  krásná a na někoho tak mladého se tvářila neobvykle

  vážně.

  „Časy se mění a celá Francie si na to musí zvyknout,

  Theophanie,“ připomněla jí.

  „To je dobré leda tak pro mladé,“ zněla odpověď.

  „Nezapomeň, že než jsem přišla sem, žila jsem léta

  u krále a královny z Anjou. Vychovala jsem jejich

  děti… všechny.“

  „Vlastně jste domácnost vůbec neopustila.“

  „Ne… ne… Jsem tu se svým pánem Reném a jeho

  rodinou. Bůh je ochraňuj. Ach Agnčs, děvče, v současnosti

  se ve Francii dějí hrozné věci. Často myslím na

  ubohé duše v Orléansu.“

  „Musíme doufat a modlit se, že k nim brzy dorazí

  pomoc.“

  „Zdá se, že nás Bůh opustil. Ty si to nepamatuješ,

  Agnčs, ale když jsem byla mladá, žili jsme v míru. Pak

  to začalo. Nejdřív Armagnacové proti Burgunďanům.“

  „To stále trvá,“ poznamenala Agnčs.

  „Ale našimi skutečnými nepřáteli jsou Angličané.

  Ti způsobují rozkol v naší zemi. Kvůli válce… v níž

  jsme podle nich poraženi… musím přešívat Jolandiny

  oblečky na další novorozeně.“

  „Mohlo by být ještě hůř,“ nadhodila Agnčs.

  Vrátila se k šití, ale Theophanie, chůva pěti dětí královského

  páru z Anjou, kterou nyní poslali k potomkům

  druhého syna Reného, měla nostalgickou náladu.

  „Vždycky jsem měla Reného nejradši,“ přemítala.

  „Byl to rozkošný chlapec a milý mladík. Miloval poezii…

  a písně trubadúrů. Zajímal se o ně víc než o jízdu

  na koni. Jeho matku, královnu Jolandu, to trochu zneklidňovalo.

  Otec na hradě moc nebýval. ‚René čte raději

  knihy, než prolévá krev,‘ říkávala. ‚To je sice obdivuhodné,

  ale knihy mu nezachrání pozemky před

  chamtivci, kteří po nich pokukují.‘ Nemějte strach, paní,

  chlácholila jsem ji. Až přijde čas, můj pán už bude

  vědět, jak se zachovat.“

  „To potřebujeme všichni,“ souhlasila Agnčs, „poznat,

  jak se máme v pravou chvíli zachovat.“

  Theophanie si ji shovívavě prohlížela. Přistupovala

  k ní jako k jedné ze svých svěřenkyň. Rodiče poslali

  Agnčs na vychování do urozené domácnosti, jak to

  bývalo u dívek z dobrých rodin zvykem. Člověk ji nemohl

  nemít rád. Byla tichá, skromná a ochotná být

  užitečná. Měla ráda děti a Theophanie její pomoc

  v dětském pokoji uvítala. Janovi nebyly ještě ani čtyři,

  Ludvíkovi byly tři a Jolandě něco přes osmnáct měsíců.

  Její dvojče, bratr Mikuláš, bohužel zemřel několik

  týdnů po narození. I tak je to příjemný počet, myslela

  si Theophanie, a paní je ještě mladá. Ačkoli pán jako

  všichni šlechtici býval často pryč, podařilo se jim rodinu

  rozšiřovat. Theophanie si někdy říkala, že Bůh vel-

  mi ochotně obdařuje takové dámy mimořádnou plodností,

  takže ani dlouhá nepřítomnost manželů nezabrání

  tomu, aby se dětské pokoje zaplňovaly.

  Paní Isabella byla stále velice mladá, toto novorozeně

  už bude čtvrté – a nebýt smrti ubohého Mikuláše,

  bylo by páté.

  Theophanie se s hrdostí rozhlédla po pokoji. Byli na

  jednom z nejhezčích hradů v Lorraine, který byl věnem

  paní Isabelly. René se dobře oženil, myslela si

  Theophanie. Vzal si mladou ženu se silnou vůlí. Vlastně

  všechny ženy v domácnosti byly rozhodné a energické

  – víc než muži. Theophanie si často říkala, že by

  muži měli zůstat doma a ženy jít místo nich do bitvy.

  René by byl úžasným společníkem pro děti a trpělivě

  by je zasvěcoval do krás hudby a poezie. Pokud šlo

  o paní Isabellu, člověk si ji uměl představit, jak vede

  vojáky do boje.

  „Je to nějaký tvůj žert, Pane?“ ptala se Theophanie

  Boha. Byla to prostá věřící žena a často rozmlouvala

  s Bohem, jako by to byl obyčejný člověk, jakýsi král,

  samozřejmě nadřazený tomu francouzskému, ale s lidskými

  slabůstkami. A poněvadž celý život pracovala

  jako chůva, mívala někdy sklon chovat se tak i k Všemohoucímu.

  Samozřejmě byla výsada být zaměstnána u rodu

  z Anjou. Velice obdivovala paní Isabellu i paní Jolandu.

  Paní Jolanda byla dcera aragonského krále a její

  dcera Marie, Reného sestra, se provdala za francouzského

  dauphina.

  „Podle toho, co se povídá, je dauphin budižkničemu,“

  sdělila Theophanie Agnčs. „Někdy je mi chudinky

  Marie líto. Byla to hodná dívka a zasloužila si lepší

  osud. Ubohá Marie… mysleli jsme si, že bude královnou,

  a čím je teď… vdaná za dauphina… a francouzským

  králem místo něj nazývají nějaké anglické děcko.

  Je smutné, když se záležitosti takhle vyvinou, Agnčs.“

  Agnčs sklonila hlavu nad šitím. Přemýšlela o Marii.

  Jak se asi cítí v takové situaci? Ačkoli dauphinův šílený

  otec přijal Angličany a provdal dceru Kateřinu za

  anglického krále, dauphin s tím nesouhlasil a vzepřel

  se, i když dost chabým způsobem. Avšak možná to odmítali

  lidé kolem něj a využili ho jen jako figurku.

  Jak to všechno skončí? Vypadalo to neradostně, pochmurněji

  než studený březnový vítr, který vanul po

  Pont-ŕ-Mousson a zuřivě bičoval zdi hradu Keure.

  V celé zemi panovalo napětí. Orléans, klíč k Loiře,

  byl od října obléhán. Jestli padne, nebude mít Francie

  velkou naději, aby se vymanila zpod anglického jařma.

  Ale jak by se dala zachránit? K tomu by byl zapotřebí

  zázrak.

  „Ty bys to dokázal, Pane,“ kárala Theophanie Boha.

  „Máš na to schopnosti. Jestli umíš hory přenášet, proč

  nevyženeš Angličany z Orléansu?“

  Celá země čekala, co bude dál, a čekalo se i v Pont-

  -ŕ-Mousson.

  Obyvatelé hradu byli odměněni dřív než lidé v Orléansu.

  Ještě tentýž den, kdy Theophanie s Agnčs šily u krbu,

  začaly paní Isabelle porodní bolesti. Třiadvacátého

  března porodila zdravou holčičku.

  Pojmenovali ji Markéta.

   

  * * *

  Navzdory těžkému období musela být jaksepatří pokřtěna.

  Theophanie přinesla zdobné křestní roucho,

  které se v rodu z Anjou dědilo po generace, a v katedrále

  v Toulu proběhl křest. Za kmotry jí šli Reného

  starší bratr Ludvík, neapolský král, a babička z matčiny

  strany, vévodkyně z Lorraine, po které dostala jméno.

  Markéta, která si blaženě neuvědomovala důležitost

  obřadu, ho přijímala s vážností a posléze ji odnesli

  zpátky do Theophaniny náruče. René přijel na vzácnou

  návštěvu. Po prastrýcově smrti obdržel titul vévody

  z Bar, což do jisté míry zvýšilo jeho příjem i důležitost,

  zvlášť proto, že s vévodstvím získal i titul markýze

  z Pont-ŕ-Mousson. Jako mladší syn neměl původně nic

  než malé hrabství Guise.

  Dychtivě mluvil s Isabellou o změnách, které je čekají.

  „Teď možná dokážu Karlovi trochu pomoct,“ poznamenal.

  Isabella přikývla. Jako všichni Francouzi se dívala

  s nadějí do budoucnosti. To, co se stalo v Orléansu,

  vypadalo jako zázrak. Isabella úplně nevěřila mimořádným

  schopnostem venkovské dívky, která slyšela

  hlasy z nebe, avšak skutečností zůstávalo, že napochodovala

  do Orléansu a porazila Angličany, čímž zachránila

  město. Následkem toho odjel Karel do Remeše na

  korunovaci.

  Ještě před několika měsíci by se to zdálo vyloučené.

  Ale štěstěna se opravdu přiklonila k Francii a kupodivu

  i k této rodině. Z Reného se stal poměrně významný

  muž. Nyní měl prostředky, aby získal vojáky

  a zbraně, a přirozeně se chtěl postavit ke švagrovu

  boku a pomoci mu získat všechno, co s Angličany

  ztratil.

  Prohlásil se za přívržence Armagnaců – jímž samozřejmě

  byl i dauphin – a tím se stal nepřítelem

  burgundského vévody, jehož spojenectví s Angličany

  všichni praví Francouzi odsuzovali.

  „Jen doufám, že burgundského vévodu příliš nepobouříme,“

  podotkla Isabella.

  „Nedomnívá se, že jsme hodni jeho pozornosti,“

  ujistil ji René.

  „Snad, ale jistě si uvědomuje každého Armagnaca

  a považuje ho za nepřítele.“……………………………………..

 • Autor: Plaidy, Jean
  Překladatel: Zvěřinová, Zdeňka
  Název: Rudá růže z Anjou
  Původní název: Red Rose of Anjou
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-346-5
  Vazba: vázaná
  Formát:120.00 x 195.00 mm
  Počet stran: 400
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 13.10.2010
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.