Obchodní podmínky

Na webových stránkách www.baronet.cz je provozováno elektronické knihkupectví BARONET a.s., které je níže označeno jako prodávající. Vztahy mezi prodávajícím a níže definovaným kupujícím se řídí těmito Obchodními podmínkami (dále jen „OP“).


I. Označení smluvních stran


1. Prodávající:
1.1 Prodávající: BARONET a.s., se sídlem: 5. května 1746/22, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2076, IČ: 492 41 001, bankovní spojení: Fio banka, č.ú. 2100735775/2010. Kontaktní e-mail: info@baronet.cz, telefonní číslo: +420 222 310 115.

2. Kupující:
• 2.1. Za kupujícího je považována osoba, která se při objednávce zaregistruje řádným, úplným a pravdivým vyplněním a následným potvrzením formuláře „Vytvořit účet“, popř. tak již učinila dříve, a správně, úplně a pravdivě vyplní a potvrdí formulář „Objednávka”, včetně jeho části „Objednávám
s povinností platby“.
• 2.2. Za kupujícího je považována osoba, která není registrována, ale správně, úplně a pravdivě vyplní a potvrdí formulář „Objednávka”, včetně jeho části „Objednávám s povinností platby“.
3. Kupující tímto prohlašuje, že veškeré údaje, které uvedl ve formulářích „Vytvořit účet“ a „Objednávka” se vztahují k jeho osobě, jsou správné, úplné, pravdivé a v okamžiku potvrzení formuláře „Objednávka” - „Objednávám s povinností platby“ - platné.


II. Předmět kupní smlouvy


1. Prodávající se zavazuje převést na kupujícího vlastnictví níže uvedeného předmětu koupě, který si kupující vybral z nabídky prodávajícího uveřejněné prostřednictvím webových stránek www.baronet.cz, a to po zaplacení ceny předmětu koupě při jeho předání kupujícímu v místě dodání.

2. Kupující se zavazuje převzít v místě dodání předmět koupě, který si závazně vybral z nabídky prodávajícího uveřejněné prostřednictvím stránek webových www.baronet.cz a zaplatit za něj níže definovaným způsobem dohodnutou kupní cenu.

3. Předmětem koupě jsou neperiodické publikace – knižní tituly, jejichž nabídku prodávající uveřejnil prostřednictvím webových stránek www.baronet.cz (dále jen „zboží“).

4. Nabídka zboží, včetně jeho cen uvedená na webových stránkách www.baronet.cz je vždy aktuální, tzn. platí do provedení její případné změny na těchto webových stránkách. V případě, že nastanou skutečnosti uvedené v čl. III., odst. 1.5.3. v období po potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, má prodávající právo postupovat podle tohoto ustanovení.


III. Práva a povinnosti smluvních stran


1. Objednání zboží
• 1.1. Odeslaný (potvrzený) a kupujícím řádně vyplněný formulář „Objednávka” představuje, až na výjimky uvedené v tomto odstavci, neodvolatelný návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy týkající se zboží určeného ve formuláři „Objednávka”.
• 1.2. Před odesláním formuláře „Objednávka“ a následně „Objednávám s povinností platby", je kupující povinen zkontrolovat správnost veškerých jím vyplněných údajů.
• 1.3. Prodávající akceptuje návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy uvedený v bodu 1.1. tohoto odstavce zasláním potvrzení objednávky (souhrnný e-mail) na adresu elektronické pošty určenou kupujícím jako „E-mail zadaný při registraci účtu“ ve formuláři „Vytvořit nový účet” nebo v části „Objednávka“.
• 1.4. Případné chyby, kterých se dopustí při zadávání dat, může kupující zjistit při kontrole dle bodu 1.2. tohoto odstavce. Formulář „Objednávka“ obsahuje shrnutí již kupujícím zadaných dat. Opravu chybně zadaných dat může kupující provést u jednotlivých kroků ve formuláři, v němž chybná data vyplnil.
• 1.5. Objednávka zboží může být zrušena (stornována) pouze v těchto případech:
• 1.5.1. po vzájemné dohodě, a to v jakémkoli okamžiku před předáním zboží prodávajícím k přepravě do místa dodání určeného kupujícím, přičemž komunikace smluvních stran bude probíhat prostřednictvím adres elektronické pošty info@baronet.cz, v případě prodávajícího prostřednictvím adresy uvedené v bodu 1.3. tohoto odstavce.
• 1.5.2. ze strany kupujícího, jen do doby ověření a následného potvrzení objednávky prodávajícím dle bodu 1.3. tohoto odstavce, a to oznámením o zrušení (stornu) objednávky zaslaném prodávajícímu na adresu elektronické pošty info@baronet.cz.
• 1.5.3. ze strany prodávajícího, přičemž možnost zrušení se týká i pouhé části objednávky, jestliže (i) zboží nemá prodávající již na skladě a není možné zajistit jeho další dodávku od dodavatele, nebo (ii) výrazným způsobem se změnila cena zboží z důvodů, které nejsou na straně prodávajícího. Oznámení o zrušení (stornu) objednávky zašle prodávající kupujícímu na adresu elektronické pošty uvedenou v bodu 1.3. tohoto odstavce. Jestliže nastane některá z těchto skutečností, prodávající bez zbytečného odkladu zahájí jednání s kupujícím směřující ke změně obsahu kupní smlouvy výzvou k takovémuto jednání zaslanou elektronickou poštou.
• 1.6. Prodávající předá objednané zboží k přepravě do 2-3 pracovních dnů od potvrzení objednávky dle odst. 1., bodu 1.3. tohoto článku. V případě platby předem bankovním převodem či online platební metodou GoPay je zboží předáno k přepravě do 48 hod. po obdržení platby Kupní ceny na účtu prodávajícího, tzn. obvykle do dvou pracovních dnů od zadání příkazu k úhradě kupujícím. V případě objednávky ze sekce „Předprodej” (tzn. titulu, který je teprve připravovaný k vydání a u kterého je uvedené datum předběžného vydání) je toto zboží expedováno až v okamžiku jeho dodání na sklad prodávajícího (tzn. do 48 hodin po obdržení zboží na sklad prodávajícího).
• 1.7. Pokud kupující opakovaně, tzn. nejméně ve dvou případech, nepřevezme objednané zboží ani v dodatečně poskytnuté lhůtě (dle odstavce 5), vyhrazuje si prodávající právo jeho další objednávky zboží neakceptovat, případně požadovat platbu předem převodem na bankovní účet. Prodávající má také právo zrušit kupujícímu registrovaný účet.
• 1.8. Pokud kupující neuhradí objednávku se zvolenou možností „Platba bankovním převodem“ do 14 kalendářních dnů ode dne potvrzení objednávky, má prodávající právo objednávku stornovat a uvolnit blokované množství z objednávky pro ostatní zákazníky. V takovém případě bude zákazník informován o stornu objednávky na e-mail, který uvedl v objednávce.
• 1.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Kupující souhlasí s vystavením účtenky v elektronické podobě.

2. Místo dodání zboží
Závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží je splněn jeho doručením do místa dodání zboží. Místem dodání zboží je místo určené „Dodací adresou“ označenou kupujícím ve formuláři „Objednávka”. V případě zvolení možnosti „Osobní odběru ze skladu – Praha” je místem dodání zboží sídlo prodávajícího: 5. května 1746/22, Nusle, 140 00 Praha 4, za veškerých podmínek, i pokud kupující určil svou vlastní adresu pro doručení zboží. V případě zvolení možností "Zásilkovna.cz" je místem dodání zboží pobočka zvolená kupujícím.

3. Doprava zboží
Prodávající zajistí dopravu zboží do místa dodání. Prodávající je oprávněn dopravit zboží prostřednictvím třetí osoby (dále jen „Přepravce“). Dopravu zboží zajistí prodávající dle způsobu doručení zboží vybraného kupujícím ve formuláři „Objednávka“.

4. Dodání zboží
Za dodání zboží kupujícímu se považuje jeho převzetí kupujícím nebo jinou osobou, která se v době dodání zdržuje v místě dodání (dále jen „Oprávněná osoba“). Pokud se Přepravci nepodaří dodat zboží kupujícímu v místě dodání, považuje se zboží za dodané okamžikem jeho převzetí kupujícím v úložním místě určeném k vyzvednutí zboží Přepravcem. Úložní místo a úložní dobu, tzn. dobu, po kterou si může kupující vyzvednout zboží v úložním místě, oznámí Přepravce kupujícímu obvyklým způsobem. Předání a převzetí zboží je kupující nebo Oprávněná osoba povinen písemně potvrdit Přepravci. Po zaplacení kupní ceny a předání zboží kupujícímu na něj přechází nebezpečí ztráty, zničení, poškození nebo znehodnocení zboží.
V případě osobního odběru zboží ze skladu na adrese prodávajícího se za dodání zboží kupujícímu považuje jeho převzetí kupujícím nebo jím pověřenou osobou. Kupující či pověřená osoba se při převzetí zboží prokáže objednávkou ze systému e-shopu www.baronet.cz.

5. Úložní doba
Za dodání zboží kupujícímu se považuje, v případě jeho nepřevzetí kupujícím nebo Oprávněnou osobou, poslední den úložní doby určené k vyzvednutí zboží Přepravcem. Jestliže si kupující nepřevezme zboží od Přepravce v úložní době, je v prodlení. Poté, co Přepravce vrátí zboží prodávajícímu jako nedoručitelné, vyzve prodávající kupujícího k převzetí zboží v místě svého sídla, v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, a to prostřednictvím jeho adresy elektronické pošty uvedené v odst. 1, bodu 1.3. tohoto článku.

6. Částečné plnění
• 6.1. Kupující je povinen přijmout také částečné plnění, tedy dodání pouze části objednaného zboží. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, zaniká částečným plněním závazek prodávajícího dodat zbývající část zboží.
• 6.2. Poskytne-li prodávající plnění spočívající v dodání zboží odlišného od zboží určeného kupujícím ve formuláři „Objednávka”, dle odst. 1, bodu 1.1. tohoto článku, je kupující oprávněn ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží požadovat jeho bezplatnou výměnu za zboží jím objednané. Po uplynutí této lhůty mají smluvní strany za to, že prodávajícím dodané zboží bylo kupujícím přijato a kupující tímto odsouhlasil změnu v obsahu smlouvy uzavřené dle odst. 1. tohoto článku a že plnění poskytnuté prodávajícím je plněním řádným. Kupující zašle prodávajícímu případnou výzvu k výměně zboží podle reklamačního řádu.
• 6.3. Cena zboží dodaného ve smyslu bodů 6.1. a 6.2. tohoto odstavce musí odpovídat ceně daného druhu zboží v okamžiku obdržení návrhu kupujícího na uzavření kupní smlouvy dle odst. 1., bodu 1.1. tohoto článku prodávajícím a počtu kusů dodaného zboží.


IV. Cena a platební podmínky


1. Kupní cena
Kupní cenou zboží se rozumí cena uvedená v jednotlivých sekcích žánrů „Katalogu“ zboží obsaženého na stránkách www.baronet.cz a která je dále uvedena ve formuláři „Košík”, „Objednávka” a „Objednávám s povinností platby“. Kupní cena zboží je uvedena včetně DPH ve výši dané její aktuální platnou sazbou. Zaplacení kupní ceny je podmínkou předání zboží kupujícímu Přepravcem a přechodu vlastnického práva ke zboží na kupujícího.

2. Náklady na dopravu
Spolu s kupní cenou uvedenou v předchozím odstavci prodávající účtuje kupujícímu náklady za dopravu zboží do místa dodání, to neplatí v případě osobního odběru zboží dle čl. III odst. 2. a 4. Výše těchto nákladů je uvedena ve formuláři „Objednávka“. Náklady na dopravu jsou zde uvedeny včetně DPH ve výši dané její aktuální platnou sazbou. Úhrada nákladů na dopravu zboží ze strany kupujícího je splatná společně se sjednanou kupní cenou.

3. Úhrada kupní ceny a nákladů na dopravu
Kupní cena spolu s náklady na dopravu mohou být kupujícím uhrazeny pouze způsoby uvedenými na webových stránkách www.baronet.cz. Kupující hradí náklady za dopravu zboží v případě:
a. dodání zboží na dobírku v hotovosti
b. platby za zboží předem bankovním převodem na účet prodávajícího uvedený u jeho bankovního spojení ve formuláři „Objednávka”, nebo online platbou GoPay uvedenou ve formuláři „Objednávka“.

4. Ostatní náklady
Každá ze smluvních stran si hradí veškeré náklady spojené s využitím webových stránek www.baronet.cz, především pak náklady spojené s užitím příslušného hardware a software a přístupem na internet.


V. Odstoupení od kupní smlouvy


1. Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy zboží převzal. Pro odstoupení od smlouvy vyplní kupující formulář uvedený v těchto OP ke stažení (formulář najdete po kliknutí zde). Pokud kupující odstupuje prostřednictvím vyplněného formuláře, potvrdí Prodávající jeho přijetí v textové podobě. Vyplněný formulář spolu s nepoškozeným zbožím v původním nepoškozeném obalu vrátí nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží.

2. Kupující odpovídá za případné snížení hodnoty zboží v důsledku s nakládáním s ním jiným způsobem, než je nutné k tomu, aby se obeznámil s jeho vlastnostmi funkčností.

3. Náklady spojené s vrácením zboží nese výlučně kupující. Zboží kupující vrátí prodávajícímu v místě jeho podnikání, které je uvedeno v čl. I., odst. 1. V případě takovéhoto odstoupení od kupní smlouvy má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Prodávající vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží ve smyslu čl. IV., odst. 1., a to nejpozději do 30 dnů od řádného odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu Kupující zboží vrátí. Kupní cena bude kupujícímu vrácena na bankovní účet, který kupující uvedl ve formuláři dle čl. V. odst. 1 těchto podmínek.

4. Nepřevezme-li si kupující zboží ani v dodatečně poskytnuté lhůtě uvedené v čl. III., odst. 5. těchto OP, může prodávající odstoupit od smlouvy o koupi zboží, a to písemným způsobem. V tomto případě se kupující zavazuje, že prodávajícímu uhradí veškeré vynaložené náklady a případné škody vzniklé v důsledku prodlení kupujícího, zejména náklady na dopravu a skladné ode dne navrácení zboží prodávajícímu Přepravcem do dne účinnosti odstoupení od smlouvy. Tento závazek kupujícího vůči prodávajícímu zůstává v platnosti i po zániku kupní smlouvy.

VI. Práva z vad zboží a jejich reklamace


Práva a podmínky reklamace vad Zboží jsou upraveny v Reklamačním řádu, který je nedílnou součástí těchto OP. Reklamační řád je umístěn v patičce internetového obchodu na www.baronet.cz.
V případě, že se nepodařilo vyřešit reklamaci vad zboží přímo s prodávajícím, má kupující možnost obrátit se návrhem na řešení sporu v rámci mimosoudního řízení na Českou obchodní inspekci https://www.coi.cz. Návrh může být podán nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kupující kontaktoval druhou stranu za účelem řešení sporu. Řízení je bezplatné a své náklady si zpravidla hradí strany samy. Prodávající budeme mít možnost se do 15 dnů k návrhu kupujícího vyjádřit a oznámit, jestli se řízení zúčastní. Lhůta pro vyřízení mimosoudního řešení by u většiny případů neměla překročit 90 dní. Spor je možno řešit též on-line přostřednictvím k tomu určené ADR platformy https://adr.coi.cz/cs.
Více informaci o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů naleznete na https://www.coi.cz/pro-podnikatele/informace-pro-prodejce-zbozi-a-sluzeb/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

VII. Schválení OP kupujícím


Kupující je srozuměn s tím, že označením zaškrtávacího políčka (check box) „Přečetl/a jsem a bez výhrad souhlasím s obchodními podmínkami“ obsaženém na konci formuláře „Objednávka”, v plném rozsahu, bez výhrad a po jejich řádném prostudování akceptuje tyto OP, což prodávající bere na vědomí, a že tyto OP se tak stávají součástí smlouvy o koupi zboží mezi smluvními stranami.

VIII. Závěrečná ustanovení


1. Smlouva o koupi zboží se řídí českým právem.

2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny v těchto OP, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a dalšími obecně závaznými právními přepisy.

3. Smlouva o koupi zboží dle těchto OP se uzavírá v českém jazyce, rovněž tyto OP a jednotlivé krokové formuláře smlouvy o koupi zboží se na webových stránkách prodávajícího www.baronet.cz nachází výhradně v českém jazyce.

4. Veškeré písemnosti a jiné zásilky dle těchto OP se smluvní strany zavazují doručovat v případě prodávajícího na adresu uvedenou v čl. I. odst. 1 OP a v případě kupujícího na adresu jím označenou jako „Doručovací adresa“ ve formuláři „Objednávka“.

5. Tyto OP jsou platné a účinné ode dne 3. 7. 2023

Aktuality

archiv aktualit

VZKAZ OD FIONY VALPY + AKCE

Máme pro vás vzkaz od naší oblíbené autorky Fiony Valpy. Podívejte se, co sama říká o svých knihách, a nechte se nalákat na romány se dvěma historickými liniemi, které rozhodně nesmí chybět v k…

SYLVIA DAY - BESTSELLEROVÁ AUTORKA KONEČNĚ V BARONETU

Musíme se s vámi podělit o úžasnou zprávu! Letos rozšíří naši rodinu skvělých autorek SYLVIA DAY! …

ZRUŠENÍ OSOBNÍCH ODBĚRŮ V SÍDLE NAKLADATELSTVÍ

Vážení zákazníci,z technických důvodů jsou zrušeny osobní odběry v sídle nakladatelství od 2.2.2023 do odvolání.Pokud od nás máte předchozí objednávku potvrzenou s osobním odběrem v sídle nakladatelst…