Autoři

Série

Nepokojná láska

od
Lowell, Elizabeth
 • Divoká příroda americké západní hranice rodí stejně svobodnou a vášnivou lásku. V zelených horách Teritoria Utah a v jeho kaňonech tísněných strmými rudými skalisky vládnou povstalci El Cascabela, před nimiž není nikdo v bezpečí. Ani Janna Waylandová, ani Ty MacKenzie, který si přišel jen pro hřebce, ale zůstal, aby si podmanil Jannino srdce. Nebezpečí však stále hrozí a všichni tři musí spojit své síly, má-li se jim podařit uniknout.

 •  1.

  S bušícím srdcem, celým tělem přitisknutá

  k rozpálené zemi, pozorovala

  Janna Waylandová seshora svah zarostlý křovinami

  a sledovala přitom vysokého cizince, jak běží nahý

  mezi dvěma řadami válečnických odpadlíků z Cascabelova

  kmene Ute.

  To jakživ nedokáže, říkala si Janna. Srdce jí pukalo lítostí

  nad tím mužem, na jehož silné tělo pršela rána za

  ranou, až se potácel, až padl na kolena. Aťsi odtud vypadá

  sebevětší a sebesilnější, zabijí ho. Vždycky zabijí bělocha,

  když ho chytí.

  Na mužových širokých zádech se objevily karmínové

  šmouhy, když se pracně zvedl a znovu se dal

  do běhu, ohnut v pase bolestí, zmítán ze strany na

  stranu mezi dvěma řadami napůl opilých válečníků.

  Když dorazil na konec uličky, nečekaně se napřímil

  a vyrazil vpřed; nohy ho nesly rychlostí blesku, s hlavou

  vzpřímenou se hnal s energií a půvabem divokého

  hřebce.

  Utové se smáli a pošklebovali, očividný útěk jejich

  kořisti jim nijak nevadil. Nebyl první, kdo běžel uličkou.

  Většina z ostatních se vůbec nedostala na konec, dřív

  upadla do bezvědomí a byla ubita k smrti. Těch několik

  málo zajatců, kterým se podařilo uličku přežít, představovalo

  pro odrodilce ohromný sport – stopovali svou krvácející

  kořist po skalnatých kaňonech, plošinách a ho-

  rách dolního Utažského teritoria. Ať už našli zajatce po

  sto metrech nebo po dvou kilometrech, konec byl pokaždé

  stejný – mučení a smrt, která nebyla o nic milosrdnější

  než sama rudá skalnatá pustina.

  Doleva, modlila se Janna a štíhlé tělo jí vibrovalo soustředěním.

  Nedávej se do prvního bočního kaňonu, který

  se nabízí. Je to smrtící past. Utíkej doleva. Doleva!

  Jako by slyšel její němé prosby, muž minul křovím

  zarostlý vstup do úzké rokle a běžel dál. Janna ho ještě

  několik minut pozorovala dalekohledem, aby se ujistila,

  že běží správným směrem. Navzdory karmínové krvi,

  která potřísnila jeho pokožku, běžel muž snadno, bez

  námahy, jako by byl plný sil. Janně se zatajil a pak zadrhl

  dech v hrdle, když sledovala cizincův běh. Každičká

  linie jeho těla hlásala odhodlání přežít. V životě neviděla

  nic tak krásného, krásnější nebyl dokonce ani Lucifer,

  černý hřebec, kterého všichni muži pronásledovali

  a o němž všichni šamani tvrdili, že ho žádný člověk nikdy

  nechytí.

  Cizinec zmizel za ohybem vyschlého říčního koryta,

  pořád běžel rychle. Janna spustila dalekohled, strčila ho

  do brašny u pasu a pozadu se začala plížit z křoví, které

  ji ukrývalo před válečníky dole. Při pohybu automaticky

  zahlazovala své stopy a vracela na svá místa kameny či

  větvičky, které svým tělem převrátila. Přežívala léta

  o samotě v indiánském kraji právě proto, že si dávala

  velmi, velmi dobrý pozor, aby zanechala co nejméně

  stop své přítomnosti.

  Jakmile se Janna ocitla mimo dohled válečníků dole –

  a také stráže na rozeklané skále u začátku Havraního kaňonu,

  kde měli Cascabelovi odrodilci svůj tábor – dala

  se do běhu oklikou, po trase kolem jednoho z mnoha

  skalních výběžků, vyčnívajících ze svažitého úbočí Černé

  plošiny. Vyschlé říční koryto přeskákala z balvanu na

  balvan, aby po sobě nezanechala stopy. Pak se vydala po

  trase, o níž doufala, že po několika stech metrů překříží

  cizinci cestu.

  Pokud se tak daleko vůbec dostal.

  Přestože Janna spěchala, cestou se kryla, jak jen to

  šlo, neboť by muži nemohla nijak prospět, kdyby ji samotnou

  odrodilci chytili. Po pěti minutách se zastavila,

  vydýchala se a naslouchala. Neslyšela nic, co by naznačovalo,

  že odrodilci už začali cizince pronásledovat. Naděje

  v jejím srdci trošičku stoupla. Znovu se dala do běhu,

  pohybovala se elegantně a tiše jako plamen ženoucí

  se krajem. To, jak tiše se pohybovala, jí spolu se sytě

  kaštanovou, ohnivou barvou vlasů vysloužilo u domorodců

  přezdívku Stín ohně.

  Těsně předtím než dorazila k dalšímu vyschlému korytu,

  spatřila cizincovu stopu. Zahnula doleva, sledovala

  ho a v duchu se ptala, který úkryt si muž vybral ze

  všech těch, které nabízely drobné vybíhající kaňony

  a členité skalní formace, jimiž bylo úpatí plošiny

  protkané. Ne že by mu byl úkryt moc platný. Snažil se

  zakrývat své stopy, ale krvácel tak, že po něm každých

  pár metrů zůstávaly karmínové krůpěje, prozrazující, že

  tudy prošel.

  Janna zpomalila a začala stírat výmluvné kapky pomocí

  písku, hlíny nebo větviček keřů, všeho, co bylo po

  ruce. Když jeho krvavá stopa začala stoupat do svahu,

  všimla si uznale, že muž minul úkryty, které byly nasnadě

  a kam se odrodilci určitě podívají. Navzdory svým

  zraněním a tomu, že určitě věděl o pronásledování, muž

  nezpanikařil. Stejně jako úskočný Lucifer, i cizinec spoléhal

  nejen na hrubou sílu, ale i na inteligenci, pokud šlo

  o přežití.

  Na Jannu zapůsobilo mužovo odhodlání, zatímco sledovala

  jeho klikatou stopu po strmém, skalnatém úbočí

  plošiny. Uvědomovala si, že se skrývá nanejvýš nečekaně.

  Vydal se po severním svahu plošiny, po trase tak obtížné,

  že válečníci nebudou věřit, že by se tudy jejich kořist

  mohla ubírat. Odrodilci budou pátrat nejprve po

  snazších únikových trasách, snad i promarní tolik času,

  že se setmí dřív, než bude cizinec objeven.

  Byla to vzdálená šance, ale jinou neměl, a byl dost

  chytrý a otužilý, aby se jí chopil

  Janna zdvojnásobila své úsilí, pohybovala se rychle,

  stírala mužovy stopy, dělala, co mohla, aby mu pomohla

  uniknout válečníkům, kteří ho určitě pronásledují. Čím

  výš stoupala po úbočí plošiny, tím víc stoupal její obdiv

  k cizincovu odhodlání a vytrvalosti. Začínala doufat, že

  zná prastarou pěšinu k vrcholu plošiny, pěšinu, kterou

  už Indiáni opustili, protože nyní jezdí na koních.

  Čím výš stoupala, tím víc věřila, že se cizinec dostane

  až nahoru. Nahoře byla voda, úkryt, zvěř, všechno, co

  člověk potřebuje k přežití. Nahoře by ho mohla snadno

  ukrýt, ošetřit mu zranění, opatrovat ho, pokud by to potřeboval.

  S velikou nadějí se Janna vyhoupla nad štěrkové pole

  a vzápětí zjistila, že veškerá možnost postupu nebo úniku

  končí u kamenného útesu. Jeho úpatí bylo obklopeno

  stejnou měrou skalisky jako borovicemi.

  Nikoho nebylo vidět.

  Z členitého malého kaňonu však nebylo úniku, leda

  po cestě, kudy přišel, a ona rozhodně neviděla nic většího

  než králíka. Musel být někde v prohlubni plné borovic

  a skalisek za štěrkovým polem – ledaže by rozprostřel

  přízračná křídla a odletěl z téhle pasti jako šaman.

  Janně při tom pomyšlení přejel mráz po zádech. Jestli

  nějaký člověk dokáže létat jako pohanský bůh, pak je to

  tenhle. Snesl bití, které by většinu lidí zabilo, pak uběhl

  pět kilometrů a prodral se až na konec bezejmenného

  skalnatého kaňonu terénem, který byl náročný i pro

  všechny Janniny dovednosti.

  Nebuď hloupá, řekla si Janna rázně. Je to člověk jako

  ty. Viděla jsi za poslední čtvrthodinu dost jeho krve, abys

  to mohla odpřisáhnout na stoh biblí vysoký jako pánbůh.

  Janna soustředěně zkoumala pohledem každičkou píď

  svažité prohlubně. Navzdory svému ostrému zraku musela

  projít terén dvakrát, než zahlédla cizince, ležícího

  tváří dolů mezi nízkými, hustými větvemi borovic. Blížila

  se k němu opatrně, nechtěla způsobit zbytečný hluk

  tím, že by na něj zavolala. Kromě toho to od něj možná

  byla lest, mohl jen číhat, až se dostane na dosah jeho sil-

  ných rukou. Nečeká, že by ho sledoval někdo jiný než

  odrodilý Indián.

  Několik minut tichého pozorování Jannu přesvědčilo,

  že cizinec nečíhá. Byl příliš dlouho nehybný. Janna se

  začala obávat, že je mrtev. Ležel zcela nehybně, údy

  rozhozené velmi nepohodlně, kůži pokrytou krví a prachem.

  Ve skutečnosti to byla právě krev, zvolna vytékající

  z jeho ran, která ji ujistila, že je dosud naživu. Plazila

  se pod větvemi borovic, až byla tak blízko, že mohla

  přiložit ústa k jeho uchu.

  „Jsem přítel. Slyšíte mě? Jsem přítel.“

  Muž se ani nepohnul.

  „Pane?“ zašeptala Janna, dotkla se jeho nahého ramene,

  lehce jím zatřásla a zavolala na něj tlumeným, chraplavým

  hlasem.

  Nedal nijak najevo, že ji slyší.

  Janna si opatrně sedla na paty vedle muže, voňavé

  větve borovic se o ni otíraly. Přiložila mu ruku na krk, až

  ucítila krční tepnu… a vydechla. Nejprve vnímala ohnivý

  žár, pak sílu jeho svalnaté šíje a nakonec nahmatala

  pomalý, poněkud přerývaný tep jeho srdce. Při spatření

  veliké boule, kterou měl ze strany na hlavě, byla překvapena,

  že zůstal při vědomí tak dlouho, dokud nedorazil

  až sem.

  „Už neujdete ani krok, že?“ zeptala se potichoučku.

  Muž neodporoval.

  Janna jemnými prsty prohmatala ránu na hlavě. Ačkoliv

  byla naběhlá, necítila pod ní měkkost roztříštěné kosti.

  Ani se v prachu kolem jeho mohutného těla nikde nehromadila

  kaluž krve, což znamenalo, že ze žádné ze

  svých ran nevykrvácí.

  Jakmile se o tom Janna ujistila, neplýtvala už časem

  na kontrolu dalších zranění. Cizincovo nesmírné úsilí

  skončilo porážkou ve slepé uličce u kamenného útesu,

  ale jeho původní plán byl i tak dobrý – vydat se po úbočí

  plošiny tak obtížnou trasou, aby Cascabela nenapadlo

  hledat zraněného muže právě tady. Stačilo jen, aby se

  Janna vydala nazpátek a cestou důkladně stírala mužovy

  stopy. Pak nalíčí falešnou stopu jiným směrem a proklouzne

  zpátky k cizinci, aby měla jistotu, že zůstane

  zticha, dokud Cascabela nepřestane hra bavit a nevrátí

  se zpátky do tábora. ……………………………….

 • Autor: Lowell, Elizabeth
  Překladatel: Pacnerová, Jana
  Název: Nepokojná láska
  Původní název: Reckless Love
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-367-0
  Vazba: vázaná
  Formát:120.00 x 195.00 mm
  Počet stran: 352
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 8.12.2010
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.