Autoři

Série

Královna stínů

od
Small, Bertrice
 • Než duch Magnuse Hauka opustil jeho tělo, svěřil pán Terahu břímě osudu národa na bedra své milované Laře. Ačkoli se Lařin syn princ Taj těšil přízni lidu, byl stále ještě příliš mlád, než aby mohl sám vládnout. Žezla vlády se proto v souladu s Magnusovým přáním musela ujmout Lara, která naštěstí našla mocného spojence v princi Kaliqovi. Avšak mnozí v Terahu se nesmířili s myšlenkou, že by žena mohla nosit korunu, a Lara a její dcery se znovu musely postavit starým nepřátelům toužícím po moci a odplatě, kterým se podařilo uniknout před Magnusovým hněvem.

 • SVĚT HETAR

  Kniha 5

   

  PROLOG

  Magnus Hauk, dominus Terahu, ležel a umíral na palubě

  Nádhery, nové lodi svého švagra Corrada. Kapitán Corrado

  ležel opodál, těžce raněn. Hlavní stěžeň plavidla praskl,

  když ho připevňovali, a při pádu zasáhl oba muže. Corrado

  uskočil rychleji, takže měl roztříštěnou pravou nohu a ještě

  několik polámaných kostí, ale přežil. Dominus však byl

  ohromným stěžněm rozdrcen. Přesto se mu dařilo pevně se

  držet při životě, který mu zbýval.

  „Lara!“ vypravil ze sebe zajíkavě. „Přiveďte Laru!“

  Nemusel o to ani žádat. Hned jak tu pohromu spatřil, vyřítil

  se druhý důstojník lodi na nástupní můstek a spěchal vyhledat

  dominu. A přesto, ještě než dorazil ke vchodu do hradu,

  běžela už Lara proti němu a mířila přímo k místu nehody.

  Druhý důstojník později přísahal, že se vůbec nohama nedotýkala

  země, když rychle mířila po nástupním můstku na palubu

  lodi.

  Jakmile poklekla vedle manžela, jediný pohled jí sdělil, že

  jeho život visí na teninkém vlásku. „Magnusi, má lásko,“

  promluvila a shrnula mu kadeř hustých, zlatých vlasů z čela.

  „Jsem tady.“ Zase jí směle hleděla přímo do tváře. Smrt. Zatracená

  smrt! Nechtěla ztratit tohoto muže, nebylo však ani

  v její moci vyléčit taková zranění. Jen Nebeský počtář může

  dát život smrtelníkům.

  Tyrkysově modré oči se otevřely, když zazněl její hlas.

  „Přiveď mou matku. Našeho syna Taje. Kaliqa. Hned,“ sípal

  naléhavě. „Moc dlouho už nevydržím.“

  „Udržím tě při životě, dokud nebudeš muset odejít,“ slíbila

  mu Lara. To dokázala. Chtělo se jí vzepřít se nebesům, která

  jí opět brala dalšího manžela.

  Není to spravedlivé! Neměla ho snad jednoho dne opustit,

  aby vyhledala svůj osud? Nebo ji osud konečně volá?

  „Laro!“ zavolal Corrado. „Dovol mi být po jeho boku.“

  Otřásla se zvukem Corradovy bolesti. Pak ho bezbolestně

  pomocí svých kouzel přenesla vedle svého ležícího manžela.

  Lara odsunula stranou vlastní žal a za použití své magie přemístila

  svou tchyni, paní Persis, svou švagrovou Sirvat, jež byla

  Corradovou manželkou, a svého syna Taje na palubu lodi.

  „Princi Kaliqu, slyš mou prosbu. Zanech všeho a přijď ke

  mně!“ vykřikla nahlas a okamžitě byl po jejím boku.

  Ostatní okamžik stáli zcela zmateni. Pak Sirvat poklekla

  vedle svého manžela a vrhla na Laru úzkostlivý pohled. Paní

  Persis vykřikla zoufalstvím, když pochopila, že smrt se

  chystá zmocnit jejího jediného syna. Taj, na jehož mladé tváři

  se zrcadlilo zděšení, chlácholivě objal kolem ramen babičku,

  která už byla stará a neduživá.

  „Slyšte mě!“ zvolal Magnus Hauk. „Lara bude vládnout za

  našeho syna, dokud ho neshledá připraveným stát se dominem

  Terahu. Jedině Lara! Její slovo budiž v Terahu zákonem.“

  „Je to žena,“ protestovala paní Persis. „Nikdy nevládla Terahu

  žena, Magnusi, můj synu.“

  „Jedině Lara!“ opakoval. „Musí být uposlechnuto slov,

  která pronáším na smrtelném loži. Corrado, Kaliqu, vy jste

  moji svědkové. Přísahejte, že dodržíte má poslední přání.“

  Přísahali.

  „Taji, můj synu, pojď ke mně,“ zvolal Magnus Hauk hlasem

  znatelně slabším.

  „Jsem tady, můj pane otče,“ ujistil ho chlapec a poklekl vedle

  svého zploditele.

  „Přísahej mi, že mě uposlechneš a dodržíš mé poslední

  přání. Tvá matka bude vládnout, dokud nebude přesvědčena,

  že jsi k vládě připraven. Přísahej!“ Během řeči dominus stále

  více bledl.

  Taj se rozplakal. „Jsem moc mladý, než abych byl dominem,“

  štkal. „Přísahám, můj pane otče. Matka bude vládnout,

  dokud nebudu schopen převzít své dědictví. Nezpochybním

  tvé přání, opravdu ne!“

  „Matko, Sirvat, přísahejte!“ požadoval slabě.

  „Přísahám, bratře!“ slíbila Sirvat.

  „Matko!“

  „Já… přísahám,“ řekla paní Persis neochotně. Nedokázala

  se však zdržet, aby nedodala: „Ale odporuje to tradici.“

  „Kaliqu, ochraňuj je!“ žádal dominus a jeho hlas se začal

  vytrácet.

  „Slibuji na svůj život,“ odpřisáhl veliký Vladař stínů.

  „Jsi nesmrtelný,“ podotkl Magnus Hauk se slabým pousmáním.

  „Ne docela,“ odtušil Kaliq. Pak i on poklekl po dominově

  boku. „Jsi připraven, můj pane?“ zeptal se tiše.

  Magnus Hauk pohlédl na Laru, jeho tyrkysově modré oči

  se upřely do jejích zelených. Z posledních sil prohlásil: „Nemiloval

  jsem žádnou než tebe. Nikdy jsem nebyl šťastnější,

  než když jsem byl s tebou. Truchli po mně jen krátce. Pak nalezni

  svůj osud, Laro, má lásko, můj živote. Dozajista jsi předurčena

  k velikosti. Teď už tě musím opustit.“

  Lara pevně stiskla rty, aby nevykřikla. Pohladila jeho popelavou

  tvář. Pak se sklonila, naposled ho políbila a přitom

  uvolnila své pouto. Magnus Hauk, dominus Terahu, zemřel

  v tichosti a poslední dech, který mu unikl ze rtů, zachytil

  a odnesl jižní vítr.

  Princ Kaliq, veliký Vladař stínů, viděl dominova ducha,

  který se nad nimi vznášel a nechtělo se mu odejít. Jdi, příteli,

  řekl Magnusi Haukovi neslyšným jazykem kouzelného lidu.

  Vždyť víš, že dodržím slovo, které jsem ti dal. Pak smutně sledoval,

  jak se duch vznáší a mizí. Pohlédl na Laru, neboť největší

  starost měl nyní o ni. Magnus Hauk jí zanechal strašlivou

  odpovědnost. V duchu se ptal, jak budou Terahánci,

  národ s letitou tradicí, reagovat na to, že se jejich domina

  ujme moci za svého syna.

  Lara beze slova vstala, vzala Tajovu ručku do své a společně

  kráčeli z lodi zpět na hrad, aby se připravili na pohřeb a na

  změnu, jež bude následovat. Kaliq potřásl hlavou. Jeho obavy

  jsou zbytečné. Lara ví, co je její povinností, a Vladaři stínů ji

  dobře vyučili. Bude tu pro ni, ale nebude se do čehokoli vměšovat.

  Přes všechnu vílí krev, která mu koluje v žilách, nemá

  její syn magické schopnosti. Je to smrtelník, ale Lara ho důkladně

  vyškolí.

   

  Kapitola 1

  Vymoženost v podobě vílonošů zavedla Lara do Terahu

  už před mnoha lety. Nyní svolala drobounké posly a rozeslala

  je po celém Terahu, aby ohlásili neočekávanou smrt

  domina Magnuse Hauka. Vůdci všech vesnic dostali nařízení

  shromáždit se na centrálním shromaždišti, určeném v každém

  ze sedmi fjordů, v určitý čas v den pohřbu Magnuse

  Hauka. Stejné pokyny byly odeslány i náčelníkům a náčelnicím

  rodů z Nového Cizozemí. K účasti byli přizváni i horští

  trpaslíci. Pohřeb jejího manžela bude velkolepý.

  Lara vzpomínala na dobu, kdy řídila pohřeb svého prvního

  manžela, Vartana, pána klanu Fiacre. Byla tehdy mladá dívka

  s dvěma malými dětmi, z nichž jedno bylo ještě nemluvně.

  Nyní už byl její nejstarší syn Dillon dospělý a ženatý muž.

  Dospělá byla i její nejstarší dcera Anoush. Tři děti, které porodila

  Magnusi Haukovi, byly ještě holátka. No, nejstarší Zagiri

  už asi ne. V sedmnácti letech už je přece Zagiri úplně dospělá,

  ne? Lara smutně vzdychla. Konečně začínala chápat,

  jaké je to prokletí, být vílou se smrtelnými potomky. Její děti

  stárnou. Ona však ne.

  „Matko?“ stanula Anoush po jejím boku.

  „Ano, miláčku,“ odpověděla Lara dceři, kterou před jedenadvaceti

  lety porodila Vartanovi z Fiacre.

  „Mám křišťál, který uleví od bolesti,“ nabídla jí pomoc

  Anoush.

  „Nikoli,“ řekla Lara tiše. „Památka Magnuse Hauka je víc

  než hodna mé bolesti, ale děkuji ti.“ Vztáhla ruku a pohladila

  malou, bledou, modře žilkovanou ručku Anoush. Její prvorozená

  dcera byla velmi křehká, kdežto druhé dvě byly zdravé.

  Zagiri by se dala označit dokonce za statnou. Jak jsou všichni

  odlišní! Zagiri v sobě nemá magie, ani co by se za nehet vešlo,

  navzdory svému původu, kdežto Anoush je nadána zra-

  kem a je instinktivní léčitelkou mysli, těla i duše. Její dar je

  pro ni radostí i smutkem, neboť je tak intuitivní a citlivá, že

  trpí spolu s těmi, kdo vyhledají její pomoc.

  Nejmladší dcera Marzina, ta byla stejně jako Dillon mimořádně

  obdařena magickými schopnostmi a projevilo se to u ní

  už v útlém věku. Marzina se narodila jako dvojče svého bratra

  Taje, ale nezplodil ji Magnus Hauk, ačkoliv se tomu obecně

  věřilo. Sémě, z nějž Marzina vzešla, patřilo Kolovi, Pánovi

  soumraku, který Laru znásilnil na Pláni snů. Za tento zločin

  byl Kol nyní uvězněn a v jeho království vládl chaos. Nikdo

  nikdy nezpochybnil Marzinin původ po otci, jen Lařina matka,

  která byla přítomna u narození dvojčat a prohlásila o ní, že

  se podobá příbuzné Nix.

  Lara ucítila, jak jí po tváři kane slza. Plakala jen zřídkakdy,

  ale nyní náhle ronila slzy pro Magnuse Hauka, který byl ke

  všem jejím dětem tak hodný. Anoush matku objala a vzlykající

  Lara přijala dceřinu útěchu, zatímco ruka dívky hladila matku

  po bledě zlaté hlavě. „To není spravedlivé!“ vyjádřila nahlas

  své zoufalství a zklamání z manželova nenadálého skonu.

  „Já vím,“ souhlasila Anoush, „ale kdy je život spravedlivý,

  matko? Bylo to snad spravedlivé, když můj strýc zabil Vartana,

  mého otce?“

  Lara se od své nejstarší dcery odtáhla. „Nikoli, nebylo to

  spravedlivé tehdy a není to spravedlivé ani teď, Anoush. Už

  se neprovdám. Muži, které si vezmu, jako by končili svůj život

  předčasně.“

  „Nemusíš se vdávat,“ odpověděla Anoush a v modrých

  očích se jí znenadání zalesklo. „Jsi milována i bez pout manželství.

  A musíš brát v potaz svůj osud. Blíží se, ale ještě nejsi

  připravena ho přijmout. Ještě máš čas.“ Pak Anoush klesla

  na Lařinu hruď. „Matko?“ zašeptala okamžik nato.

  „To nic, miláčku,“ chlácholila ji Lara. „To bylo jedno

  z tvých vidění.“

  „Bylo to důležité?“ chtěla vědět Anoush, neboť si nikdy

  nevybavovala okamžiky, kdy nahlédla do budoucnosti.

  Než stihla Lara odpovědět, vtrhly do jejího pokoje dvě

  mladší dcery, vřískající strašlivým zoufalstvím.

  Zagiri se vrhla matce do náruče. „Je to pravda?“ vzlykala.

  „Ne! Ne! To nemůže být pravda! Řekni mi, že tatínek není

  mrtvý?“

  Lařin smutek vyprchal a narostl v ní hněv. „Je to pravda,

  Zagiri,“ potvrdila. „Kdopak si uzurpoval mé právo přinést

  vám tu strašlivou zvěst?“

  „Babička Persis,“ odpověděla hbitě Marzina, neboť Zagiri

  nebyla schopna odpovědi, tak veliký byl její žal. Byla prvorozenou

  dcerou Magnuse Hauka, a on ji protěžoval, aniž by si

  toho byl vědom.

  „Ta stará čarodějnice!“ zasyčela tiše Lara. „Kde je Taj?“

  „U ní,“ odpověděla matce Marzina. „Je velmi zdrcená.“

  „Ne tak zdrcená, aby nedokázala přivést tvou sestru do stavu

  hysterie,“ odsekla Lara hněvivě. Obrátila se k plačící Zagiri

  a vzala dívku do náruče. Nemohla říci nic, co by ukonejšilo

  tuto dceru Magnuse Hauka, ale objímala a kolébala ji,

  dokud dívčiny vzlyky neustaly.

  „Jak otec zemřel?“ zeptala se Marzina udatně, oči plné slz.

  Žalostná tvář Zagiri se už také zvedla k Laře.

  „Usazovali na místo hlavní stěžeň nové lodi vašeho strýce

  Corrada. Praskl, zlomil se a spadl na vašeho otce a strýce.

  Strýc přežije. Tatínkova zranění byla smrtelná. Povolal mě,

  Kaliqa, vaši babičku a Taje, aby byla slyšena jeho poslední

  přání, a zapřísahal nás, že je dodržíme.“

  „Nemohla jsi ho zachránit, matko?“ zeptala se Zagiri Lary

  a odtáhla se z matčina objetí. „Jsi víla! K čemu jsou dobré

  všechny tvé schopnosti, jestliže nedokážeš zachránit život

  muži, kterého miluješ?“ zeptala se hněvivě a nerozumně.

  „Ano, jsem víla, ale udržet smrtelný život je nad mé síly.

  Jeho zranění byla smrtelná. Dokázala jsem ho udržet při životě

  jen tak dlouho, než sdělil svá poslední přání, Zagiri,“

  odpověděla dceři Lara. „Mrzí mě, že ses musela dozvědět

  o otcově smrti takhle. Babička ti to neměla říkat, a vidím, že

  to udělala špatně. Ale my to přežijeme, drahouškové. Jsme

  spolu a váš otec by chtěl, abychom uctily jeho památkou tím,

  že budeme žít své životy tak, jak by to chtěl on.“

  Zagiri popotáhla.

  „Jsi velmi sobecká,“ řekla jí Marzina ………………………………

 • Autor: Small, Bertrice
  Překladatel: Pacnerová, Jana
  Název: Královna stínů
  Původní název: The Shadow Queen
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-371-7
  Vazba: vázaná
  Formát:125.00 x 200.00 mm
  Počet stran: 384
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 2.3.2011
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.