Autoři

Série

Hvězda Lancasterů

od
Plaidy, Jean
 • Po Richardově porážce a smrti se Henry Bolingbroke nechal korunovat (Jindřich IV.). Ale trpěl vážnou chorobou a byl obklopen nepřáteli - Welšany, Skoty i příznivci bývalého krále, a země byla neustále ohrožována povstáními. Dvoru dominoval jeho nejstarší syn Harry z Monmouthu nedočkavě čekající na příležitost zmocnit se koruny a vedoucí skandální život. Pak se Harry stal králem Jindřichem V. a nastala zázračná změna, z mladíka vyrostl velký král a hrdina od Agincourtu, a ze starého prostopášníka neúnavný církevní reformátor.

 • Setkání v lese

  Na zelené louce stál krásný a poklidný klášter.

  Kousek od něj se tyčily šedé zdi hradu Pleshy,

  domova dívenky, která nyní seděla v klášteře u stolu

  nad rozevřenou učebnicí. Jaký je tady klid, myslela

  si. Zdejší mírumilovná atmosféra jí připadala velice

  uklidňující, o to víc, že na hradě začala pociťovat jisté

  napětí.

  Marie se odmalička trochu bála své starší sestry

  Eleanor a Eleanořina manžela možná ještě víc. Samozřejmě

  to byl velice vlivný muž a Eleanor byla hrdá,

  že je jeho manželkou. Ustavičně mladší sestře připomínala,

  že její děti budou královského rodu, protože

  Tomáš je králův syn.

  Byla to pravda. Tomáš z Woodstocku, jak ho lidé

  nazývali kvůli místu, kde se narodil, byl ve skutečnosti

  hrabětem z Buckinghamu a nejmladším synem

  krále Eduarda III. a královny Philippy. Marie si vzpomínala,

  když se s Eleanor brali. Tehdy byl ještě naživu

  jejich otec a na hradě vládlo obrovské veselí, protože

  to byl pro jejich rod vynikající svazek. Ačkoli

  byl Humphrey de Bohun velice zámožný – kromě

  Pleshy vlastnil i hrady Monmouth a Leicester a velký

  obytný dům v Londýně – a třebaže s tím sňatkem souhlasila

  královská rodina jen kvůli jeho obrovskému

  bohatství, de Bohunovi si dobře uvědomovali, jaká je

  to pro ně čest.

  Pak se všechno změnilo, protože otec zemřel, a poněvadž

  nezanechal mužského potomka, mělo se jeho

  obrovské jmění rozdělit mezi dvě dcery. Tak se Eleanor,

  manželka Tomáše z královského rodu, a desetiletá

  Marie staly nejbohatšími dědičkami v Anglii.

  Eleanor z toho měla radost a Tomáš taky, třebaže

  Marie nechápala jejich vzrušení. Co se tím pro ně

  změní? Už předtím byli velice bohatí. Co víc ještě můžou

  chtít?

  Když se na to zeptala, Eleanor ji příkře okřikla, ať

  není hloupá, a tak Marie zmlkla. Odmalička si dobře

  uvědomovala Eleanořinu nadřazenost, kterou jí starší

  sestra vždy dávala najevo, dokonce i před otcovou

  smrtí. Je mnohem starší, poukazovala, kdežto Marie je

  teprve dítě. Musí dělat, co jí ti zkušenější řeknou, což

  přirozeně znamenalo její starší sestru.

  Jak seděla mezi tichými zdmi kláštera a před ní ležely

  opomenuté knihy, přemýšlela o všem, co se stalo

  od otcovy smrti, i o postoji, jaký k ní Eleanor a její

  manžel zaujali. Skoro se zdálo, jako by se k něčemu

  chystali.

  To pomyšlení v ní vyvolalo mírný neklid a Marie

  si víc než kdy jindy uvědomila, jak je příjemné být

  v klášteře mezi laskavými jeptiškami. Každou chvíli

  jedna z nich vejde a podívá se na její hotové úkoly.

  Když budou dobré, moc toho nenamluví, protože se to

  předpokládalo. Kdyby byly nedbalé nebo prozrazovaly

  neznalost vyučovaného předmětu, jemně by Marii

  pokárala, což by ji kupodivu ranilo víc než hněv či

  opovržení.

  Marie měla ráda jeptišky i klášter a tamější atmosféra

  ji fascinovala. Abatyše jí vyprávěla, že klarisky žijí

  jen proto, aby sloužily druhým. Pohybovaly se po

  klášteře jako šedé mlčenlivé přízraky, protože pokud si

  přály jedna s druhou promluvit, musely k tomu nejprve

  získat svolení od abatyše.

  Často je srovnávala s těmi, kteří žili v jejím domově

  na hradě. Eleanor milovala přepych a Tomáš taky. Byl

  na něj odmalička zvyklý, protože otcův dvůr byl velice

  nákladný a říkalo se, že dvůr krále Richarda je ještě

  elegantnější. Přesto zde v klášteře spaly klarisky na

  tvrdých lůžkách, odpíraly si jídlo, braly si jen to, co

  nutně potřebovaly k práci, a Marie často přemýšlela

  o tom, jak velké jsou v životech lidí rozdíly.

  Eleanor zbožňovala skvostné oblečení a švadleny jí

  neustále šily nové. Hodiny diskutovala o tom, které

  dva odstíny k sobě ladí, protože všechny její šaty byly

  nyní podle módy dvoubarevné. Měla nádherné pláštěnky

  často zdobené drahokamy. Splývavé rukávy byly

  čím dál tím delší a ráda si zakrývala vlasy – které

  byly rovné a nijak zvlášť husté – složitě zdobenými čelenkami.

  Marie často myslela na to, co by jeptišky dokázaly

  udělat s penězi, které její sestra tak rozmařile utrácí na

  vlastní zkrášlení. Myslela na jeptišky v šedých beztvarých

  hábitech převázaných v pase na čtyři uzly, které

  vyjadřovaly čtyři sliby. Přirovnávala jejich vážnost

  k sestřině neutuchající činorodosti a měla jasno v tom,

  který život považuje za uspokojivější.

  Tentokrát za ní nepřišla jedna z jeptišek, ale sama

  abatyše. Marie, přemožená úctou, cítila, že taková návštěva

  musí mít nějaký význam.

  „Pro dnešek ses už všechno naučila, dítě,“ promluvila

  abatyše. Pohlédla na knihy a potom upřela pronikavé

  oči na dívku.

  Je krásná, pomyslela si. Pokud jde o pěkný zevnějšek,

  zdědila po předcích víc než svůj podíl. Bohunovi

  byli léta patrony kláštera, takže bylo přirozené, že se

  jejich dceři dostává vychování právě tam. Mnohé děti

  vysokého postavení na tom byly stejně a řádové sestry

  to musely přivítat. Urozené rodiny byly jejich životní

  nutnost. Kláštery potřebovaly mecenášství těch, kteří

  se často domnívali, že odčiní své hříchy tím, že obdarují

  nějaký svatostánek a budou ho během života podporovat.

  Bylo ironií, že taková místa byla z velké části

  závislá na hříšnících, a čím větších hříchů se dopustili,

  tím štědřejší byly pravděpodobně dary.

  Nyní byla abatyše zodpovědná za vzdělání této mladé

  dívky a současně věděla, že ji tam ctižádostivý Tomáš

  zWoodstocku a jeho stejně ctižádostivá manželka

  poslali za jistým účelem.

  Klášteru by prospělo, kdyby dosáhli cíle, ale abatyše

  si přála pro dívku to nejlepší. Marie s tmavými vlasy,

  něžnýma laníma očima, obličejem tvarovaným do srdce

  a jemnými rysy projevovala veškeré známky toho,

  že z ní vyroste kráska. Měla jemnou, ale energickou

  a nezdolnou povahu a abatyše si zkrátka nebyla jistá.

  Domnívala se, že je dívenka zatím moc malá, aby se

  rozhodla.

  „Je krásný den,“ prohlásila živě. „Pojďme se na chvíli

  projít do zahrady.“

  Bylo to zvláštní. Abatyše s ní ještě nikdy nešla do

  zahrady, ale poněvadž se Marie v klášteře mimo jiné

  naučila na nic se nevyptávat, okamžitě zavřela knihy

  a vstala.

  Kráčela za abatyší po kamenné chodbě. Cestou potkávaly

  mlčenlivé, tiše našlapující jeptišky. Na zahradě,

  kde rostla zelenina a bylinky, pracovaly tři. Ani nezvedly

  hlavu. V pekárně, prádelně i v místnostech, kde

  z bylinek vyráběly léky pro chudé, to bylo stejné.

  „Vidíš, dítě,“ pravila abatyše, „že tady pracujeme

  pro druhé. Naším životním posláním je sloužit bohu

  skrze jeho nešťastné děti.“

  „Ano, matko představená, dlouho si to uvědomuji.“

  „A myslíš si, že je to hodnotné poslání?“

  „Ano, paní. Myslím.“

  „Někteří možná učinili svůj slib příliš brzy a později

  toho litovali. Svět je lákavé místo, dítě.“

  „Je plné špatnosti, paní.“

  „Co ty víš o špatnosti? Pověz mi to.“

  Marie mlčela a abatyše se usmála.

  „Neznáš svět jinak než z doslechu. Ale viděla jsi něco

  z toho, jaký život vedou jeptišky. Myslíš si, že je

  dobrý?“

  „Ach ano, paní.“

  Chvíli kráčely mlčky a potom se abatyše zeptala:

  „Kolik je ti let?“

  „Deset.“

  „To je přílišné mládí, abys učinila rozhodnutí, které

  ovlivní celý tvůj život.“

  „Jaké rozhodnutí, paní?“

  „Náš pan hrabě říkal, že kdyby ses k nám chtěla připojit,

  nestál by ti v cestě.“

  „Připojit se… k vám?“

  „Stát se jednou z nás. Co myslíš, Marie?“

  Dívka mlčela. Žít jako jeptiška! Pracovat pro chudé!

  Mluvit, jen když k tomu dostane svolení! Nevěděla, co

  na to má říct. Kdykoli vešla do klidného kláštera, měla

  pocit, že ji obklopuje štěstí. Navíc Eleanor mluvila

  o tom, že si připadá bezcitná, a Marie si uvědomovala

  třenice na hradě Pleshy. Švagr se často kvůli něčemu

  zlobil. On a její sestra ustavičně mluvili o nějaké křivdě

  a ujišťovali se, že přijde den, kdy dosáhnou odplaty.

  Vyvolávalo to v ní neklid, a proto ráda odjela. Ale žít

  tady navždy… nikdy nepoznat, jak to na světě skutečně

  chodí…

  „Drahé dítě, netvař se tak vyděšeně,“ uklidňovala ji

  abatyše. „Uplynou léta, než padne nějaké rozhodnutí.

  Také s tím samozřejmě bude muset souhlasit tvůj poručník,

  vévoda z Lancasteru. Možná se jeho plány budou

  lišit od plánů tvého švagra a sestry. Ale především

  záleží na tom, co si přeješ ty sama, protože nechceme,

  abys tu byla proti své vůli. Záleží jen na tobě, pamatuj

  si to. Protože se však mluví o tom, že by to pro tebe

  byla vhodná volba, chtěla jsem ti to povědět, aby sis

  nás a našich způsobů víc všímala. Podle mne není nikdy

  příliš brzy myslet na tyto záležitosti.“

  „Děkuji vám, paní. Promyslím si to.“

  „To je dobře. Domnívám se, že ve stájích čeká tvůj

  podkoní, aby tě odvezl na hrad Pleshy.“

  Abatyše se vrátila do kláštera a Marie zamířila ke

  stájím, kde byl pro ni připravený kůň. ………………………

 • Autor: Plaidy, Jean
  Překladatel: Zvěřinová, Zdeňka
  Název: Hvězda Lancasterů
  Původní název: The Star of Lancaster
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-295-6
  Vazba: vázaná
  Formát:120.00 x 195.00 mm
  Počet stran: 360
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 21.4.2010
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.