Autoři

Série

Hospoda Jamajka

od
Du Maurier, Daphne
 • Nejromantičtější a nejpopulárnější autorčin román, který zlákal i Alfreda Hitchcocka k filmové verzi, již v úvodní scéně v plné šíři ukazuje její vypravěčské mistrovství. Mladá Mary přijíždí v bouři dostavníkem k opuštěnému hostinci svého strýce na zastrčeném pobřeží Cornwallu, kde by měla strávit následující léta. Netuší, že její strýc je vůdcem bandy otrlých a krutých námořních lupičů, kteří mají v hostinci hlavní štáb. Jakmile to však odvážná dívka zjistí, pustí se s nimi do dramatického i když nerovného boje.

 • Kapitola 1

  Byl chladný šedivý den na sklonku listopadu. Počasí

  se změnilo, když se vítr obrátil a přinesl s sebou

  žulová oblaka a jemný déšť, a ačkoli bylo teprve krátce

  po druhé hodině odpoledne, zdálo se, jako by se na

  kopce snášela vlhkost zimního večera a balila je do mlhy.

  Bylo jisté, že ve čtyři už bude tma. Vzduch byl lezavě

  studený a pronikal do kočáru, přestože všechna okna

  byla těsně zavřená. Kožená sedadla působila na dotyk

  vlhce a ve stropě byla asi malá trhlina, protože sem

  opět a opět padaly malé kapky deště a zanechávaly na

  kůži tmavomodré skvrnky jako inkoustové kaňky. Vítr

  přicházel v prudkých závanech, někdy zatřásl kočárem,

  jak vyjel ze záhybu cesty, a na otevřených místech na

  planinách dul s takovou silou, že se celý kočár třásl

  a houpal, kolébaje se na vysokých kolech jako opilec.

  Vozka, zabalený v plášti až k uším, seděl na kozlíku

  úplně skrčený v marné snaze ochránit se aspoň vlastními

  rameny. Vyčerpaní koně klopýtali, poslouchajíce

  rozkazů jen se vzdorem, příliš zkrušeni vichrem a deštěm,

  aby cítili bič, který jim stále práskal nad hlavami,

  ač jej vozka sotva držel ve zkřehlých prstech.

  Kola kočáru vrzala a sténala, jak se prodírala vyjetými

  kolejemi, a někdy vyhodila stříkající bláto na okna,

  kde se smísilo s dopadajícím deštěm, takže výhled na

  okolní krajinu byl beznadějně zakrytý.

  Několik cestujících se tlačilo k sobě, aby jim bylo

  tepleji, a vždy sborem vykřikli, kdykoli kolo kočáru

  spadlo do zvlášť hlubokého výmolu; jeden starý muž,

  který si neustále stěžoval už od chvíle, kdy v Truro nastoupil

  do kočáru, náhle vstal pln zuřivosti. Chvíli

  hmatal po okně a s třeskotem je stáhl dolů, přičemž

  sprška lijáku zmáčela jeho i ostatní. Vystrčil hlavu ven

  a křičel nahoru na vozku, nadávaje mu vysokým protivným

  hlasem darebáků a vrahů; že budou všichni

  mrtvi, než dojedou do Bodminu, požene-li koně stále

  touto krkolomnou rychlostí; že z nich vyrazil všechen

  dech, pokud v nich ještě byl, a on že už nikdy nebude

  cestovat dostavníkem.

  Nebylo jisté, zda ho vozka slyší či nikoli. Spíše se

  zdálo, že vítr odnesl tento proud výčitek s sebou, protože

  starý muž po chvilce čekání opět zavřel okno,

  když už v kočáře bylo úplně zima, sedl si zas do svého

  rohu, zabalil si nohy do pokrývky a bručel si do vousů.

  Veselá červenolící žena v modrém plášti sedící vedle

  něj na souhlas těžce vzdychla, mrkla na ostatní a pohybem

  hlavy ukázala na staříka, a už asi podvacáté

  poznamenala, že dnes je nejhorší noc, jakou pamatuje,

  a poznala toho hodně; ale jinak že to je docela přiměřené

  počasí, jež se ovšem nedá srovnávat s létem; pak

  zalovila v hlubinách velkého koše, vyndala pořádný

  kus koláče a zakousla se do něho silnými bílými zuby.

  Mary Yellanová seděla v protějším rohu, kde právě

  dešťová voda kapala dovnitř dírou ve stropě. Občas jí

  dopadla na rameno studená kapka, kterou setřela netrpělivými

  prsty.

  Seděla s bradou v dlaních, oči upřené na okno postříkané

  deštěm a blátem, čekajíc s jakousi zoufalou nadějí,

  že přece těžkou clonou mraků pronikne paprsek světla

  a aspoň na okamžik jako předzvěst štěstí zazáří záblesk

  modré oblohy, jež se včera prostírala nad Helfordem.

  Ačkoliv byla sotva čtyřicet mil od místa, jež jí bylo

  třiadvacet let domovem, naděje v jejím srdci již uhasla

  a dřívější usměvavá odvaha, která jí nikdy nechyběla

  a jež jí pomáhala přemáhat doby úzkosti za matčiny

  nemoci a po její smrti, zmizela teď s prvním nárazem

  deště a nemilosrdného větru.

  Krajina jí byla cizí, což její beznaděj ještě zvětšilo.

  Když se podívala zamženým oknem kočáru, viděla

  venku docela jiný svět, než jaký znala až do včerejšího

  dne. Jak daleko a snad navždy skryty jí zůstanou zářivé

  vody Helfordu, zelené kopce, půvabná údolí a bílé chomáče

  domků na březích řeky. V Helfordu byl i déšť milý,

  šuměl v korunách stromů a mizel v bujné trávě,

  tvořil potoky a říčky, které napájely širokou řeku, a vpíjel

  se do úrodné prsti, jež se za to skvěla kvítím.

  Toto však byl nelítostný déšť, který bubnoval do oken

  kočáru a vsakoval se do drsné, neplodné půdy. Nebyly tu

  stromy, kromě jednoho či dvou, jež rozpínaly holé větve,

  skloněné a zkroucené stálými bouřemi a tak zčernalé časem

  a nepohodou, že i kdyby na tuto zemi dýchlo jaro,

  ani pupen by se neodvážil vyrůst ze strachu, že ho pozdní

  mráz zabije. Byl to sešlý kraj, bez živých plotů, bez

  luk; kraj kamení, černého vřesu a zakrnělé kručinky.

  Tady jistě není mírné počasí, myslela si Mary; buď

  je drsná zima jako dnes, nebo uprostřed léta spalující

  horko, nikde údolí, jež by poskytlo přívětivý stín, jen

  tráva, jež zežloutla a zhnědla, než minul květen. Kraj

  šedl s počasím. I lidé, bydlící u silnice a ve vesnicích,

  měnili se v souzvuku s půdou, na níž žili. V Helstonu,

  kde nastoupila do prvního dostavníku, kráčela ještě po

  domácí půdě. Kolik vzpomínek z dětství se vázalo

  k Helstonu! Kdysi tam vždy jednou za týden jezdila

  s otcem na trh. Když zemřel, její matka statečně zaujala

  jeho místo, jezdila tam a zpět v létě v zimě, jak to

  dělal on, se slepicemi, vajíčky a máslem vzadu na voze.

  Mary sedávala vedle ní, držíc se košíku tak velikého,

  jako byla sama, malou bradu opírajíc o držadlo.

  Lidé v Helstonu byli hodní; jméno Yellan bylo ve městě

  známé a každý si ho vážil, protože vdova musela po

  manželově smrti tvrdě bojovat se životem a málokterá

  žena by žila sama jako ona s dítětem a celým hospodářstvím,

  aniž by ji napadlo se znovu vdát. Zámožný

  sedlák v Manaccanu by se byl rád o ni ucházel a ještě

  jeden z Gweeku nahoře na řece, ale už z očí jí vyčetli,

  že nechce nikoho z nich, že tělem i duší stále náleží

  manželovi, jehož ztratila. Těžká práce v hospodářství

  ji nakonec přemohla, protože se nikdy nešetřila. Celých

  sedmnáct let, co byla vdovou, dokázala stupňovat

  a vybičovávat svou energii, ale napětí poslední zkoušky

  nevydržela a srdce jí vypovědělo službu.

  Její majetek se ponenáhlu zmenšoval, a když přišly

  zlé doby – tak se o tom mluvilo v Helstonu – a ceny

  hluboko klesly, nebylo nikde peněz. Nahoře proti

  proudu to bylo stejné. Tam už byla dlouho na farmách

  bída. Pak přišel nějaký mor a zabíjel všechno živé ve

  vesnicích kolem Helfordu. Nikdo neznal jeho jméno,

  ani se nenalezl proti němu lék. Tato nemoc přicházela

  – nic proti ní nepomáhalo – a ničila vše, jak to na jaře

  dovede pozdní mráz, který udeří s novým měsícem

  a pak mizí beze stopy, zanechávaje po sobě jen pás

  mrtvých rostlin všude, kudy šel. Byl to smutný, vyčerpávající

  čas pro Mary Yellanovou a její matku. Dívaly

  se na kuřata a kachňata, jež vypiplaly, jak jedno za

  druhým je zachvacováno nemocí a hyne, i mladé telátko

  padlo mrtvé do trávy, v níž se ještě před chvílí páslo.

  Nejdojemnější byla stará klisna, která sloužila

  dvacet let a na jejíž široký a pevný hřbet se Mary kdysi

  poprvé po jezdecku posadila. Zašla ve stáji jednoho rána,

  věrnou hlavu v Maryině klíně. Když pro ni vykopaly

  jámu v sadě pod jabloní a pohřbily ji – už je nikdy

  nepoveze do Helstonu na trh – matka se otočila k Mary

  a řekla: „S ubohou Nell odešlo do hrobu také něco ze

  mne, Mary. Nevím, jestli je to moje víra nebo co to je,

  ale cítím v srdci únavu, a už nemohu dál.“

  Vešla do domu a posadila se v kuchyni, bledá jako

  stěna, zestárlá o deset let. Bez zájmu pokrčila rameny,

  když Mary řekla, že zavolá lékaře. „Příliš pozdě, dítě,“

  odpověděla, „o celých sedmnáct let.“ A začala tiše plakat,

  ona, která nikdy předtím nezaplakala.

  Mary došla ke starému lékaři, který žil v Mawganu

  a jenž ji přivedl na svět. Když ji na své bryčce vezl

  zpět, naklonil se k ní a pravil: „Řeknu vám, co to je,

  Mary. Od té doby, kdy váš otec zemřel, vaše matka se

  nešetřila ani tělesně, ani duševně a nyní se zhroutila.

  Nelíbí se mi to. Bojím se, že to dopadne špatně.“

  Jeli klikatou uličkou k selskému stavení na kraji

  vesnice. U vrat je zastavila sousedka s výrazem, který

  prozrazoval špatné zprávy. „Vaší matce je hůře,“ volala.

  „Právě před chvílí vyšla ze dveří; vypadala jako

  duch, třásla se na celém těle a najednou na cestě padla.

  Paní Hoblynová aWill Searle k ní přiběhli a odnesli ji,

  chudáčka, dovnitř. Říkají, že má teď oči zavřené.“

  Doktor rozvážně odstrčil zevlující hlouček ode dveří.

  Pak společně se Searlem zdvihli nehybnou postavu

  a donesli ji nahoru do ložnice.

  „Je to záchvat mrtvice,“ řekl lékař, „ale dosud dýchá;

  tep má pravidelný. To je to, čeho jsem se obával –

  že ji to přepadne náhle. Proč se to stalo právě teď, po

  tolika letech, ví jen Bůh a ona sama. Teď se musíte,

  Mary, osvědčit jako dítě svých rodičů, a starat se

  o matku. Jen vy jediná jí můžete pomoci!“

  Přes šest dlouhých měsíců ošetřovala Mary matku

  v její první a poslední nemoci, ale všechna její a lékařova

  péče byla marná, protože vdova neměla vůli se

  uzdravit. Nechtěla bojovat o svůj život.

  Zdálo se, jako by toužila po vysvobození a jako by se

  modlila, aby to přišlo rychle. Jednou řekla dceři: „Ne-

  chci, aby ses namáhala tak, jako jsem to dělala já. To ničí

  tělo i ducha. Nesmíš zůstat v Helfordu, až zemřu. Nejlépe

  uděláš, půjdeš-li k tetě Patience nahoru do Bodminu.“

  Mary cítila, že nemá smysl říkat matce, že nezemře.

  Toto přesvědčení tkvělo pevně v matčině mysli a nebylo

  možné s ním zápasit. ……………………………………….

 • Autor: Du Maurier, Daphne
  Překladatel: Bezpalec, Ladislav
  Název: Hospoda Jamajka
  Původní název: Jamaica Inn
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-348-9
  Vazba: vázaná
  Formát:120.00 x 195.00 mm
  Počet stran: 304
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 13.10.2010
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.