Autoři

Série

Hladové moře

od
Nowak, Helmuth
 • Na šikovatele Ericha Breitnera čekají při ústupu z Krymu další nebezpečí. Loď, která je odváží do Rumunska, je potopena sovětskými letadly a ze zraněného šikovatele a dalších evakuovaných pěšáků se stanou trosečníci. Nakonec se do Rumunska sice dostanou, ale ani tam je nečeká právě vlídný osud: jejich dosavadní spojenci kapitulovali a obrátili vojsko proti Německu. Když se vojákům podaří uniknout jednomu nebezpečí, čeká je jiné, neméně vážné…

 • KAPITOLA 1

  Slavných okamžiků i nejtěžších ponížení se drží paměť

  národa jako helvétská víra. Německá historie je

  zvlášť bohatá na vítězství, a není člověka, který by si

  je hrdě nepřipomínal. Není ani třeba vybavovat si jejich

  přesná data, od toho tu jsou noviny, červení hořící

  poznámky v kalendářích a rozhlas, lidové slavnosti

  ke každému významnému výročí, aby je loajálním

  občanům připomněly. Proč se vůbec namáhat s daty

  jako 18. ledna 1871, kdy byla v Zrcadlovém sále ve

  Versailles slavnostně proklamována Německá říše

  a pruský král Vilém I. se stal jejím císařem? Vždycky

  stačilo pouze připomenout: „1871“, a každý hned věděl,

  oč jde.

  Dny porážek se nepřipomínaly, a jestliže někomu

  přece jen ulpívaly v paměti, pak jenom jako pocit nesmírné

  křivdy, volající po krvavé odplatě. Snad nejvíc

  se historie na Německu provinila 8. srpna 1918 – toho

  dne upřela statečně bojujícím jednotkám, stojícím na

  prahu vítězství po východní také na západní frontě, zasloužený

  triumf a obrátila všechny úspěchy a všechny

  oběti v pouhý prach. Po masivním nasazení tanků

  a letadel zaútočila zdrcující přesila Francouzů, Britů

  a Američanů na německé pozice, prolomila je a hnala

  se zcela bezohledně dál, aniž by zákeřné Spojence vůbec

  napadlo rytířsky počkat, zda se jejich mnohem

  kulturnějším a vojensky zdatnějším protivníkům přece

  jen nepodaří odněkud vykouzlit ještě nějaké zálohy,

  které by situaci změnily v německý prospěch.

  Třebaže i ten nejmenší školák ve vlasti věděl, že říšská

  armáda nebyla ve Velké válce poražena (ve skutečnosti

  ji tudíž vyhrála), to hanebné datum znectívalo

  slávu německých zbraní, a jestliže si na ně někdo vůbec

  vzpomněl, pak jen jako na „Černý den německé

  armády“, který bylo třeba co nejdříve tvrdě odplatit.

  To se sice nakonec roku 1940 slavně podařilo, jenže

  v poslední době se zdálo, jako by reparát říšské branné

  moci dopadal stále hůř a hůř…

  * * *

  Po nespravedlivě prohrané válce obrali pomstychtiví

  Spojenci svaté Německo o kolonie v zámoří, ale kdyby

  jen to! Přisvojili si spoustu jeho území v Evropě

  pod drzou záminkou, že po staletí náležela jiným státům

  a Němci je pouze na čas uloupili, zakázali Říši držet

  silnou armádu, a ještě ji pokořili požadavky na obrovské

  reparace, které lid přinutily doslova živořit.

  S nástupem říšského kancléře a Vůdce německého národa

  Adolfa Hitlera se nejvyspělejší národ na Zemi

  vrátil mezi velmoci a rychlým tempem vybudoval nové,

  moderní ozbrojené síly, které se neprodleně pustily

  do nápravy. Nejlepší armáda na světě dostala za úkol

  celý tento svět dobýt, a dlouho byla na nejlepší cestě

  své vznešené poslání splnit.

  Bez jediného výstřelu obsadila Rakousko, s pomocí

  vyděšené Francie a (údajně) Velké Británie české pohraničí

  a pak zbytek toho směšného státečku neschopného

  vlastní existence, rychle porazila Polsko, po

  krátkém odpočinku Norsko a Dánsko a pak se pustila

  do opravdové práce: dobyla Holandsko, Belgii a Lucembursko,

  jediným skvělým tažením Francii a vyhnala

  z kontinentu britskou armádu jako první tah na

  cestě za ovládnutím zpupné ostrovní říše. Vlastně už

  část jejího území obsadila – anglické ostrovy v průli-

  vu La Manche. Vojenská posádka odtamtud bez jediného

  výstřelu uprchla, navzdory chvástavým řečem

  opilce Churchilla, jak urputně budou Angličané bojovat

  o každou píď své země.

  Skvěle vedenými operacemi porazila v několika

  dnech Řecko a umělý státní slepenec Jugoslávie a byla

  na nejlepší cestě projít Egyptem a opanovat celý divošský

  Střední východ, nebýt jisté nepatrné překážky.

  Neomylná válečná intuice Vůdci napověděla, že se na

  úspěšné Německo, nebo přinejmenším na jeho evropské

  spojence chystá vrhnout Rusko, které se hodlalo

  na úspěchu říšské branné moci přiživit, a všechny posily

  a těžké zbraně směřovaly od té chvíle pouze na

  východ.

  Diktátor v Kremlu, gruzínský skřet vystupující pod

  přijatým jménem Stalin, se na svůj záměr připravoval

  přinejmenším stejně pečlivě jako jeho mocenský konkurent

  v Berlíně. Prozíravě dal postřílet všechny své

  otevřené i skryté nepřátele, opozičníky, nepohodlné

  osoby i ty, které by se nepohodlnými teprve mohly

  stát, a podřídil si a zastrašil celou ohromnou říši neslýchaným

  terorem. Po přátelské dohodě s Vůdcem obsadil

  značný kus už poraženého Polska, přepadl a po tuhých

  bojích uchvátil kus Finska, okupoval Litvu,

  Lotyšsko a Estonsko a vytrhal značná území z Rumunska.

  Nato se jeho armády začaly koncentrovat na západních

  hranicích, aby se daly na pochod ještě dřív,

  než německá armáda zaplní ztráty po padlých a raněných

  a opraví válečnou techniku, poškozenou protivníky

  a opotřebovanou rozlehlým prostorem, který musela

  dobývat.

  Vůdci tak nezbylo nic jiného (jak alespoň říšský ministr

  propagandy Joseph Goebbels tvrdil) než útoku

  předejít preventivním úderem. Podle výpočtů generálního

  štábu mělo jít víceméně jen o procházku, sice dalekou,

  avšak nikterak nebezpečnou. Po trapných výko-

  nech, jež tolik vychvalovaná Rudá armáda předvedla

  proti maličkému Finsku, nikdo nepochyboval, že válka

  proti zaostalému asijskému kolosu potrvá skvěle vycvičenému

  a vyzbrojenému wehrmachtu nanejvýš několik

  týdnů. Potom však došlo k úkazu, který nikdo

  nečekal.

  Luftwaffe zcela zničila ruské letectvo, jenže nějakým

  zázrakem se nad bojištěm stále objevovaly nové

  a nové letouny. Pozemní armáda rozdrtila tankové sbory

  připravené na hranicích, z jakýchsi tajemných skrýší

  se však překotně draly na svět další. A co horšího,

  měly silnější děla a masivnější pancéřování než německé

  stroje; běžné protitankové kanony je nedokázaly

  prorazit. A přes milionové ztráty – za prvních pět

  měsíců bojů získal wehrmacht víc než dva miliony zajatců

  a milion vojáků pobil – vzrostla síla Rudé armády

  na dvojnásobek mužů a žen ve zbrani.

  Jenže také Němci měli nečekaně vysoké ztráty, nesmělo

  se o nich sice mluvit, ale zasvěcení si i tak šeptali

  o statisících obětí. Když potom na začátku prosince

  1941 udeřily až čtyřicetistupňové mrazy a Rusové

  zahájili u Moskvy rozsáhlý protiútok, počty umrzlých

  a omrzlých vojáků, vybavených jen letní výstrojí, doplnily

  ztráty na rovný milion.

  Ještě větší tragédií pro německou armádu se ovšem

  stalo Vůdcovo přesvědčení, že za každý neúspěch na

  frontě může jen zrada a neschopnost velitelů; každý jeho

  voják byl přece natolik nadřazený všem svým protivníkům,

  že by si jinak musel snadno poradit s desetinásobnou

  přesilou. Stejně tak neuznával argumenty, že

  v nebývale krutých mrazech (sami Rusové mluvili

  o nejdrsnější zimě za posledních dvě stě let) selhávají

  zbraně a motory; i německá technika přece zcela zákonitě

  musela být o několik tříd lepší než v primitivních

  kovárnách spatlané válečné nástroje nějakých „podlidí

  ze stepí“, nebo snad ne?

  Zakázal jakýkoli ústup, každý voják měl bojovat na

  místě, kde se právě nacházel, i kdyby to mělo být

  v hlubokých závějích uprostřed rovné pláně. Odvolal

  zrádné generály, na jejich místa jmenoval poslušnější

  a převzal vrchní velení nad armádami v Rusku sám.

  „A od této chvíle už všechno půjde jako po másle!“

  rozplývali se nad jeho rozhodnutím příslušníci nejvyššího

  velení, jimiž se obklopil. „Ke štěstí německého

  národa Vůdce strčí do kapsy deset polních maršálů, nemluvě

  o důstojnících nižších hodností. Vždyť to byl

  hotový skandál, jak nedomrle tuhle kampaň vedli!“

  „Neměl je odvolávat, ale rovnou postavit ke zdi!“

  „Baže, baže. Se žabožrouty a tomíky jsme zatočili

  za pár týdnů, a že by to proti negramotným primitivům

  najednou nešlo? V tom nebude jen nějaká obyčejná

  neschopnost, čichám, čichám zradu!“

  „Možná to chtělo dvě noci dlouhých nožů. Jednu

  proti SA a druhou…“

  „Ano, ano, jako to udělal Stalin. Jenže na něco takového

  je Vůdce příliš lidský.“

  „Nad-lidský.“

  „Máte pravdu, nadlidský.“

  * * *

  Třebaže o sobě Vůdce vždycky mluvil jako o skromném

  vojákovi první Velké války, skutečný boj na vlastní

  kůži nikdy nepoznal. Co ale bylo horšího, nikdy nevelel

  ani družstvu, a teď se rozhodl disponovat celými

  armádami a skupinami armád. Jeho strategické uvažování

  bylo stejně velkolepé jako cíle Nového pořádku

  v Evropě – jestliže byl generální štáb z některých jeho

  rozhodnutí doslova vyděšený, rád si představoval, jakou

  hrůzu jimi asi vzbudí mezi vrchními ruskými komisaři.

  „Nezapomínejte, pánové,“ poučoval blahosklonně

  své generály, „že wehrmacht proti sobě nemá

  žádné vojenské mozky. Všechny školené důstojníky

  dal Stalin vybít.“

  Protože osobně nikdy nezažil lezavou zimu a vlhkost

  zákopů, nedal se zviklat kvílením slabochů, prorokujících,

  že výkvět armády, oblečený jen v letních

  uniformách, v drsném ruském klimatu bídně zahyne.

  „Německý voják je otužilý,“ oponoval, „a kromě toho,

  než přijde zima, bude mít všechnu práci dávno za sebou.

  Namísto zimní výstroje raději pošleme víc munice;

  naším cílem není jen porazit Rusko, ale hlavně zlikvidovat

  co nejvíc jeho lidských zdrojů.“

  Na připomínku, že v zemi ztuhlé mrazy jako nejkvalitnější

  žula nebude možné budovat zákopy, povýšeně

  odpovídal: „Německý voják si vždycky nějak poradí.

  Vždycky je přece možné vystřílet z houfnic do země

  díry, jako jsme to dělali my, prostí vojáci, za předchozí

  války.“ Samozřejmě o tak jednoduchých postupech nemohli

  mít domýšliví generálové ze štábů ani ponětí.

  „Pánové, vy stále zapomínáte na jedno: mráz nepůsobí

  jenom na nás, ale taky na Rusy. Na ty víc než na

  nás, protože si nikdy nedokázali účelně zorganizovat

  zásobování. Proto se jich taky tolik vzdává, myslí si,

  že je budeme krmit. Nemají prakticky žádnou zdravotní

  službu, jen nějaké šamany a porodní báby, což

  znamená, že tři čtvrtiny zraněných jim pochcípají. Nemají

  žádnou morálku, do boje je musí hnát komisaři

  a zvláštní oddíly, které jim střílejí do zad.

  Zabrali jsme jim hlavní průmyslové a surovinové

  oblasti, můžou se vytahovat, jak chtějí, že si všechno

  potřebné vyrobí v nových továrnách na Sibiři, budeme

  s nimi hotoví dřív, než vůbec stačí položit základy.

  Kádrovou armádu jsme jim vybili, o tom nemůže

  být sporu. Teď ještě proti nám můžou nějaký čas posílat

  sedmdesátileté a patnáctileté, ale to už je nezachrání.

  Je to jen otázka několika týdnů, než nastane

  konec.“……………………………………………..

 • Autor: Nowak, Helmuth
  Překladatel: Novotný, Jiří
  Název: Hladové moře
  Žánr: | Rozebráno - již nebude skladem
  ISBN: 978-80-7384-405-9
  Vazba: vázaná
  Formát:120.00 x 195.00 mm
  Počet stran: 240
  Vydání: 1.
  Datum vydání: 8.6.2011
 •  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.